Informačná stránka organizácie SAV

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017 = Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 167-178. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155306768012-durkovska-kentos.pdf>(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - VÝROST, Jozef. Materinský jazyk a náboženstvo v systéme hodnôt slovenskej mládeže na Dolnej zemi. In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. - 17. marca 2018. - Nadlak : Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2018, s. 62-68. ISBN 978-973-107-134-3. Typ: AECA
 • FICERI, Ondrej. Ako pred sto rokmi maďarskí boľševici obsadili východ Slovenska. In Denník N [seriál], 2019, roč. 5, 14.6., s. ISSN 1339-844X. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1498871/ako-pred-sto-rokmi-madarski-bolsevici-obsadili-vychod-slovenska/>. Typ: GII
 • GABZDILOVÁ, Soňa. Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia = Fulfillment of minority rights of Hungarian minority in Slovakia at the end of forth decade of 20th century. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 1-18. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257224801-gabzdilova.pdf>. Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Marian - KONEČNÝ, Stanislav. Ukrajinské národnostné školstvo na Slovensku v rokoch 1945 - 1960 = Ukrainian National Schools in Slovakia between 1945 and 1960. In Slovenský národopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 22-46. ISSN 1335-1303. Typ: ADNB
 • GAJDOŠ, Marian. Rusíni na Slovensku a obnovenie republiky v roku 1945. In Rusíni a Československo (1918 -1938) : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 77-86. ISBN 978-80-971779-9-7. Typ: AEDA
 • GALLOVÁ, Miroslava. Správa zmedziodborovej konferencie „Na prahu nové doby“, Praha, Česká republika, 26. –29. október 2018 = Interdisciplinary Conference Report “On the Threshold of a New Era“, Prague, Czech Republic, 26th – 29th October 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 60-62. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541836507-gallova-sprava-z%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • GALLOVÁ, Miroslava. Conference Report „Czech, Slovak and Czechoslovak 20th Century History XIV“, Hradec Králové, Czech Republic, April 2 – 4, 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 2, s. 47-48. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327300606-gallova-conference%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • GEORG, Braulik - VARŠO, Miroslav (prekl.). Kánonicko-intertextuálne čítanie a biblická hermeneutika : k aktuálnej diskusii v starozákonnej vede. In Studia Biblica Slovaca, 2019, roč. XI, č. 1, s. 1-10. ISSN 1338-0141. Typ: CDFB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia. Propagácia a propaganda (ne)dobrovoľného cestovania [The Propagation and Promotion of (In)voluntary Travelling]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 185-196. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257230202-heldakova-kohoutova.pdf>(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Typ: ADFB
 • CHUCHKA, Ivan - GAJDOŠ, Marian - GAVRILETS, Olesya. The Role of Intermodal Logistic Centers in Enhancing Transport Corridors [Roľ intermodaľnych logistyčnych centriv u posylenni transportnych korydoriv]. In Marketyng i cyfrovi technologiji : naukovyj žurnal, 2019, vol. 3, no. 2, p. 8-17. ISSN 2522-9087. Dostupné na internete: <http://www.mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/65/62>. Typ: ADEB
 • JELEŇOVÁ, Iveta - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Recenzenti: Jozef Výrost, Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Fórum Maďarov v Košiciach, 2018. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-28-0. Typ: AAB
 • Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti : Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Editori: Pavol Kačmár, Jozef Bavoľár, Ladislav Lovaš ; recenzenti: Jozef Bavoľár, Denisa Fedáková, Aleš Gregar, Pavol Kačmár, Ludmila Kaškárková, Zuzana Kaššaiová, Michal Kentoš, Miroslava Köverová, Zuzana Lazišťanová, Marcela Leugnerová, Radomír Masaryk, Jakub Procházka, Martin Seitl, Tomáš Sollár, Daša Strachanová, Matúš Šucha, Dominika Vajdová, Martin Vaculík. Košice : Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. 460 s. ISBN ISBN 978-80-8152-713-5. Typ: FAI
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Fenomén cestování a oral history - možnosti výzkumu [The Phenomenon of Travelling and Oral History - Research Possibilities]. In Historické štúdie : ročenka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, 2018, roč. 52, s. 197-206. (2018 - Russian Academy of Sciences Bibliographies). ISSN 0440-9515. Typ: ADFB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Conference report from the sixth International Conference of the Czech Oral History Association: From Democracy to Democracy: Oral History in Research of Contemporary History, Olomouc 6th – 7th February 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 63-64. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541840208-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • KONEČNÝ, Stanislav. Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939 = Constitutional and legal ratios after the dissolution of Czechoslovakia in 1939. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 44-61. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257240004-konecny.pdf>. Typ: ADFB
 • KONEČNÝ, Stanislav. Československo a otázka identity rusínskeho obyvateľstva. In Rusíni a Československo (1918 -1938) : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 65-75. ISBN 978-80-971779-9-7. Typ: AEDA
 • LOZIAK, Alexander. Bahadir, Bozoglan. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 1, s. 58-59. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Psychological, Social, and CulturalAspects of Internet Addiction / Bahadir, Bozoglan. - Hershey : PA, 2018. - ISBN 9781522534785. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541831606-anotacia-loziak-docx.pdf>. Typ: EDI
 • OLEJNÍK, Milan. Krajinská kresťansko-socialistická strana v reflexii dobových slovenských periodík (1923 – 1927) = Land Christian Socialist Party in the reflection of contemporary Slovak periodicals (1923 – 1927). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 62-74. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257250705-olejnik.pdf>. Typ: ADFB
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Philomena de Lima. International Migration –The Wellbeing of Migrants. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 2, s. 43-44. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: International Migration –The Wellbeing of Migrants / Philomena de Lima. - Edinburgh, London : Dundin Academic Press, 2017. - ISBN 9781780460499. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327269904-recenzia-pastrnakova%E2%80%A6.pdf>. Typ: EDI
 • PASTRNÁKOVÁ, Veronika. Conference Report – “Work and Organizational Psychology 2019”, Brno, Czech Republic, 22nd – 23rd May 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 2, s. 49-50. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327309707-pastrnakova-sprava%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • PITEROVÁ, Ivana. Conference report “4th International ESS Conference“, Mannheim, Germany, 15th – 17th April, 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 2, s. 45-46. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/156327289205-piterova-sprava-z%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa (propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva) = The Displacement of Slovaks from Hungary to Czechoslovakia (Promotion activities of the Czechoslovak Commission of Resettlement and complaints of displaced Slovak people during the population exchange). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 75-91. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257254806-saposova.pdf>. Typ: ADFB
 • ŠUTAJ, Štefan - HELDÁKOVÁ, Lucia. Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života = Košice after the Second World War and selected aspects of cultural life. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 92-104. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257260107-sutaj-heldakova.pdf>. Typ: ADFB
 • ŠUTAJ, Štefan - FICERI, Ondrej. Časopis Človek a spoločnosť dvadsať ročný – Marian Gajdoš sedemdesiatročný. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 1-4. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v angličtine: Journal Človek a spoločnosť / Individual and Society Twenty Years – Marián Gajdoš, Seventy Years. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257126400-editorial-sk.pdf>. Typ: BDF
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI
 • VÝROST, Jozef - DOBEŠ, Marek. Trust in People and Attitudes Towards Immigration. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 34-43. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541813003-trust-in-people-and%E2%80%A6.pdf>(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus