Informačná stránka organizácie SAV

Ústav štátu a práva SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BÁRÁNY, Eduard. Adresát a zrozumiteľnosť práva. In Zo súdnej praxe, 2019, roč. 24, č. 1, s. 10-15. ISSN 1335-177X.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: ADFB
 • BÁRÁNY, Eduard. Human Right and the End of Postmodern. In Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : Osiagnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 96-99. ISBN 978-83-66220-85-0.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AECA
 • BÁRÁNY, Eduard. Ústavný súd v prostredí viacerých právnych systémov. In Ústavné dni. Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky : VII. ústavné dni : zborník príspevkov. - Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 87-93. ISBN 978-80-8129-02-9.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AEDA
 • BERDISOVÁ, Lucia. Fantastická štvorka: právo, spravodlivosť, rovnosť a pravidlo (v koncepciách H. L. A. Harta, L. L. Fullera, J. Finnisa a N. Simmondsa) = The Fantastic Four: Law, Justice, Equality, and Role (in theories of H. L. A. Hart, L. L. Fuller, J. Finnis, and N. Simmonds). In Acta Universitatis Tyrnaviensis - Iuridica X : ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. - Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2018, s. 7-21. ISBN 978-80-568-0163-5. Dostupné na internete: <http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/AUTI-2018.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AEDA
 • Princíp legality v materiálnom právnom štáte: zborník zo sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie "Právny štát - medzi vedou a umením", ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, 20. - 21. septembra 2018 = Legality in Material Rechtstaat: Rule of Law - Between Science and Art. Lucia Berdisová (ed.) ; peter Kováč, Patrik Príbelský (rec.). Trnava; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave; Wolters Kluwer, 2018. 109 s. Dostupné na internete: <http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-4-final-2.pdf>. ISBN 978-80-8168-983-3. Typ: FAI
 • BRÖSTL, Alexander - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Die Religionsfreiheit in der Slowakei. In Osteuropa Recht, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 379-391. ISSN 0030-6444. Typ: ADEB
 • COLOTKA, Peter. Law, social environment, change = Zakon, sociaľnaja sreda, izmenenie. In Society and Law/Obščestvo i pravo : zborník z ruskojazyčnej sekcie "Obščestvo i pravo/Society and Law" ako súčasti medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni: Právny štát medzi vedou a umením, 20. - 21. septembra 2018. - Trnava; Bratislava : Trnavská univerzita v Trnave; Wolters Kluwer, 2018, s. 57-64. ISBN 978-80-8168-988-8. Dostupné na internete: <http://publikacie.iuridica.truni.sk/wp-content/uploads/2019/02/Zbornik-TPD-RU-Final.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AEDA
 • CSACH, Kristián - HAVEL, Bohumil - MORAVČÍKOVÁ, Andrea - OVEČKOVÁ, Oľga - PALA, Radovan - POSPÍŠIL, Branislav - ŽITŇANSKÁ, Lucia. Zmluva o výkone funkcie a odborná starostlivosť orgánov obchodných spoločností podľa návrhu novelizácie Obchodného zákonníka. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe, 2019, roč. V, č. 1, s. 8-24. ISSN 1339-8652. Typ: ADFB
 • GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila. Konanie o súlade právnych predpisov v rokoch 2007-2018. In Ústavné dni. Tretie funkčné obdobie Ústavného súdu Slovenskej republiky : VII. ústavné dni : zborník príspevkov. - Košice : Ústavný súd Slovenskej republiky; Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2019, s. 54-67. ISBN 978-80-8129-102-9. Typ: AEDA
 • CHOVANCOVÁ, Katarína. International Commercial Arbitration from "A" to "Z" : selected procedural legal aspects. Vladimír Balaš (rec.). 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2019. 135 s. ISBN 978-80-224-1745-7(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: BCI
 • JANÁČ, Viliam. Konflikty spoločníkov v uzatvorenej spoločnosti. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 86-94 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • JANÁČ, Viliam. Výkon práva požadovať prevod akcií (drag-along práva). In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 123-137 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • KRÁLIČKOVÁ, Barbora. Algoritmický spotrebiteľ a jeho vplyv na súťaž na digitálnom trhu. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 111-122 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Ochrana hospodárskej súťaže pred protisúťažnými zásahmi orgánov verejnej moci podľa § 39 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 38-84 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • LAPŠANSKÝ, Lukáš. Prípad rozšírenia monopolu Slovenskej pošty na službu hybridnej pošty: pohľad Všeobecného súdu Európskej únie. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 138-163 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • MAGUROVÁ, Hana - MAGUROVÁ, Zuzana. Prínos ľudskoprávnych dokumnetov a dohovorov k riešeniu problematiky násilia páchaného na ženách : prehľadová štúdia [elektronický zdroj]. www.moznostvolby.sk, 2018. 36 s. Dostupné na internete: < http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2019/01/%C4%BDPdohovory_nasilie_final.pdf>. Typ: GHG
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Human rights of trans people in Slovakia. In Prawa człowieka wobec koncepcji : human security. - Poznaň : Wydawnictwo Naukove Sliva Rerum, 2019, s. 155-166. ISBN 978-83-66353-05-3. Typ: AECA
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Protection and Support of Human Rights of Particularly Vulnerable Crime Victims in Slovakia. In Regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka : Osiagnięcia - bariery - nowe wyzwania i rozwiązania. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019, s. 673-681. ISBN 978-83-66220-86-7.(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: AECA
 • MAGUROVÁ, Zuzana - MAGUROVÁ, Hana. Ochrana sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien v kontexte ľudskoprávnych štandardov : prehľadová štúdia [elektronický zdroj]. www.moznostvolby.sk, 2018. 39 s. Dostupné na internete: <http://moznostvolby.sk/wp-content/uploads/2018/11/ochrana-reprodukycnych-prav_final.pdf>. Typ: GHG
 • MOLITERNO, James E. - BERDISOVÁ, Lucia - ČUROŠ, Peter - MAZÚR, Ján. Independence Without Accountability: The Harmful Consequences of EU Policy Toward Central and Eastern European Entrants. In Fordham International Law Journal, 2018, vol. 42, no. 2, p. 481-551. ISSN 0747-9395. Typ: ABA

  Citácie:
  [3.1] ZOLL, F., WORTHAM, L. Judicial Independence and Accountability: Withstanding Political Stress in Poland. In Fordham International Law Journal, 2019, vol. 42, no. 3, p. 933. ISSN 0747-9395.

 • OVEČKOVÁ, Oľga. Podstata a účel inštitútu premlčania de lege lata a de lege ferenda = The substance and purpose of the institute of limitation de lege lata and de lege ferenda. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.rubrika Diskusia (k otázkam k návrhu novely Občianskeho zákonníka), 2019, roč. 102, č. 1, s. 67-84. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: ADFB
 • OVEČKOVÁ, Oľga. Zmluvná pokuta v procese rekodifikácie súkromného práva (návrh novely Občianskeho zákonníka) = Contractual penalty in the process of recodification of private law (draft amendment o the Civil Code). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva.rubrika Diskusia (k otázkam k návrhu novely Občianskeho zákonníka), 2019, roč. 102, č. 2, s. 168-179. ISSN 0032-6984.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: ADFB
 • Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva [Právny obzor : theoretical law review for issues of state and law]. Hlavná redaktorka Oľga Ovečková [1996- ], [výkonná redaktorka Tatiana Weissová [1991-2017], výkonný redaktor Viliam Janáč [2018- ]. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 1917-. 6 x ročne. ISSN 0032-6984. Typ: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Nové trendy v porovnávacej reklame. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 9-37 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • VOZÁR, Jozef. Ochrana spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži. In XXVII. Karlovarské právnické dny. - Praha : Leges, 2019, s. 477-494. ISBN 978-80-7502-359-9.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AFA
 • Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj] = Current Issues in Competition and Commercial Law. Jozef Vozár, Ľubomír Zlocha (eds.) ; Branislav Jablonka, Andrea Moravčíková (rec.). Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018. CD. 163 s. Dostupné na internete: <http://www.usap.sav.sk/index.php?id=apvv>. ISBN 978-80-973039-3-8(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: FAI
 • VOZÁR, Jozef. Jubileum profesorky Oľgy Ovečkovej = Jubilee of professor Oľga Ovečková. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 3, s. 284-285. ISSN 0032-6984. Typ: GII
 • ZAVACKÁ, Katarína. Právne nástroje novej moci. Politické perzekúcie na Slovensku 1938 - 1939 = The Legislative Tools of the New Power. Political Persecution in Slovakia in 1938 - 1939. In Forum Historiae : časopis a portál pre históriu a prbuzné spoločenské vedy, 2019, roč. 13, č. 1, s. 40-56. ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://forumhistoriae.sk/sites/default/files/04_pravne-nastroje-novej-moci-politicke-perzekucie-na-slovensku-1938-1939_1.pdf>(APVV-15-0267 : Právny pluralizmus: zmeny v chápaní práva = Legal pluralism: changes in the concept of law). Typ: ADFB
 • ZAVACKÁ, Katarína - ČELKOVÁ, Ľudmila. Na knihovníkov spomínam s úctou : Naša anketa: pohľad na profesiu knihovníka = Remember librarians with respect. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2019, roč. 27, č. 2, s. 24-27. ISSN 1335-7905. Typ: BDF
 • ZLOCHA, Ľubomír. Procesné aspekty uplatňovania nárokov z nekalej súťaže. In Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva : zborník z vedeckej konferencie organizovanej dňa 3.12.2018 Ústavom štátu a práva SAV v Bratislave v konferenčných priestoroch SAV na Klemensovej ul. v Bratislave pod záštitou riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSc. [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2018, s. 95-110 [CD]. ISBN 978-80-973039-3-8.(APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AEDA
 • ZLOCHA, Ľubomír. Slezáková, A., Mikloš, P. a kol., Zákon o dohľade nad finančným trhom, Komentár, Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, 492 s., ISBN 978-80-8168-947-5 : recenzia. = Slezáková, A., Mikloš, P. et al.: Act on Financial Market Supervision : book review. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2019, roč. 102, č. 2, s. 182. ISSN 0032-6984. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus