Informačná stránka organizácie SAV

Ústav pre výskum srdca SAV (do 31.12.2017)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - SÝKORA, Matúš - FERKO, Miroslav. Pozitívna modulácia mitochondriálnych pórov prechodnej permeability. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 2.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BARANČÍK, Miroslav - FOGARASSYOVÁ, Mária - KVANDOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima. Vplyv dlhodobého podávania flavonoidu kvercetínu na proteíny antioxidačného obranného systému a ABC transportéry v srdciach potkanov vystavených dlhodobým účinkom doxorubicínu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IV-V.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Kardioprotektívne účinky kvercetínu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: vplyv vybraných komorbidít a komedikácií. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 3-4.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na toxické účinky doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 5-6.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • DIEZ, Emiliano - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - PRADO, Natalia - KNEZL, Vladimír - LIPTÁK, Boris - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Electrical coupling protein connexin-43 is implicated in acute antiarrhythmic effect of melatonin in rat heart exposed to hypokalemia. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVIII-XXXIX.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - MEINITZER, Andreas - WINKLHOFER-ROOB, Brigitte - KVASNIČKA, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPARγ agonist pioglitazone can improve Nrf2 -redox signaling and risk biomarkers according age-dependence in hypertensive BHR. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 12-13.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara - VICZENCZOVÁ, Csilla - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KNEZL, Vladimír - DOSENKO, Viktor - RAUCHOVÁ, H. - ZEMAN, M. - REITER, Russel J. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 454, no. 1-2, p. 191-202. ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - KNEZL, Vladimír - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARTEKOVÁ, Monika. Účinok kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u potkanov s diabetom 2.typu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIII-XIV.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - ANDELOVÁ, Natália - KUNCOVÁ, Jitka - MARKOVÁ, M. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Kyslíková deprivácia vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIV.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv lipopolysacharidu na infiltráciu makrofágov, expresiu a distribúciu Cx43 v ľavej komore srdca normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XV.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - CELUŠÁKOVÁ, Hana - KEMÉNYOVÁ, Petra - HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Deformabilita erytrocytov u detí s poruchou autistického spektra: korelácie s klinickými prejavmi. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 20-21.(Fyziologické dny. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JELEMENSKÝ, Marek - NAGY, Csilla - PELYHE, Csilla - GIRICZ, Zoltán - BARTEKOVÁ, Monika - FERDINANDY, Péter. Selegilín znižuje adipozitu indukovanú stravou s vysokým obsahom tuku a sacharózy u samcov potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVII.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia - FULOP, M. - SLEZÁK, Ján - BABÁL, P. - JANEGA, Pavol - VRBJAR, Norbert. Alteration of renal Na,K-ATPase in rats following the mediastinal γ-irradiation. In Physiological Reports, 2019, vol. 7, no. 3, p. e13969. Typ: ADMB
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - MÉZEŠOVÁ, Lucia - FÜLÖP, Marko - SLEZÁK, Ján - VRBJAR, Norbert. Vplyv γ-žiarenia v oblasti mediastína na vlastnosti renálnej NA,K-ATPázy potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVII-XVIII.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu. Štúdium molekulárnych mechanizmov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVIII-XIX.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KOHÚTOVÁ, J. - ELSNICOVÁ, B. - HOLZEROVÁ, K. - NECKÁŘ, Jan - ŠEBESTA, O. - JEŽKOVÁ, J. - VĚČKA, M. - VEBR, P. - HORNÍKOVÁ, D. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - HLAVÁČKOVÁ, Markéta - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOLÁŘ, František - NOVÁKOVÁ, Olga - ŽURMANOVÁ, Jitka. Anti-arrhythmic Cardiac Phenotype Elicited by Chronic Intermittent Hypoxia Is Associated With Alterations in Connexin-43 Expression, Phosphorylation, and Distribution. In Frontiers in Endocrinology, 2019, jan 25;9:789. doi: 10.3389/fendo.2018.00789. eCollection 2018. ISSN 1664-2392. Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - BAGCHI, A. K. - SINGAL, Pawan - BARANČÍK, Miroslav - LE BARON, Tyler W. - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen (H2): Potential in mitigating oxidative stress-induced cardiotoxicity. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, dostupné na Pubmed-e od 13. Dec 2018, doi: 10.1139/cjpp-2018-0604 [Epub ahead of print]. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - LE BARON, Tyler W. - FRIMMEL, Karel - BUDAY, J - SUROVY, J - SLEZÁK, Ján. Regulation of microRNAs by molecular hydrogen contributes to the prevention of radiation-induced damage in the rat myocardium. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol., iss., [Epub ahead of print]. ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parametre erytrocytov v experimentálnom modeli primárnej hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 42-43.(Fyziologické dny. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - BERNÁTOVÁ, Iveta. Higher susceptibility to ischemia in hypertensive rats due to reduced capacity of "conditioning" mechanisms. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 43.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - ŽURMANOVÁ, Jitka - RAUCHOVÁ, H. - FRIMMEL, Karel - PAVELKA, Stanislav - SLEZÁK, Ján - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Zmeny srdcového konexínu 43 a medzibunkovej hmoty ako odpoveď na zmenu koncentrácie hormónov štítnej žľazy u hypertenzných a normotenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXV-XXXVI.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - KAMOCSAIOVÁ, Lucia - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Vplyv kyslíkovej deprivácie na intercelulárnu a extracelulárnu komunikáciu v srdci potkanov počas gravidity. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVII.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BALIŠ, Peter - BARTEKOVÁ, Monika. Quercetin improves endothelial function in thoracic aorta of Zucker diabetic fatty rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 55.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). Fyziologické dny). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus