Informačná stránka organizácie SAV

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (do 31.12.2017)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARANČÍK, Miroslav - FOGARASSYOVÁ, Mária - KVANDOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima. Vplyv dlhodobého podávania flavonoidu kvercetínu na proteíny antioxidačného obranného systému a ABC transportéry v srdciach potkanov vystavených dlhodobým účinkom doxorubicínu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IV-V.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na akustický úľavový reflex. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 4.(Fyziologické dny. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, M. - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinná odpoveď v chladovom teste pod sociálnym tlakom v závislosti od percepcie stresu = Neuroendocrine response in socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Dominika - PAULIS, Ľudovít - KUREKOVÁ, Simona - HOŤKA, Matej - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - MEINITZER, Andreas - WINKLHOFER-ROOB, Brigitte - KVASNIČKA, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPARγ agonist pioglitazone can improve Nrf2 -redox signaling and risk biomarkers according age-dependence in hypertensive BHR. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 12-13.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • EBENBICHLER, Gerold - DOBLHAMMER, Stephan - PACHNER, Melanie - HABENICHT, Richard - KIENBACHER, Thomas - MAIR, Patrick - ZEMKOVÁ, Erika - HIRJAKOVÁ, Zuzana - JAKSCH, Peter - KLEPETKO, Walter. Impairments in postural control and re-test reliability of dynamic posturographic measures after lung transplantation. In American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2019, vol., no., p. ISSN 0894-9115. Typ: ADCA
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva a H2S v regulácii cievneho tonusu izolovaných artérií normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 13-14.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nitrergická signalizácia a neurotrofné faktory v modeli sociálnej izolácie u potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 9-10.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JAGLA, Fedor. Senzorimotorická integrácia výhodný korelát integračných mechanizmov mozgu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 18.(Fyziologické dny. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JAKOVLJEVIC, Biljana - TURNIC, Tamara Nikolic - JEREMIC, Nevena - JEREMIC, Jovana - BRADIC, Jovana - RAVIC, Marko - JAKOVLJEVIC, Vladimir Lj. - JELIC, Djordje - RADOVANOVIC, Dragan - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZIVKOVIC, Vladimir. The impact of aerobic and anaerobic training regimes on blood pressure in normotensive and hypertensive rats: focus on redox changes. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol., no., p. ? ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - CELUŠÁKOVÁ, Hana - KEMÉNYOVÁ, Petra - HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Deformabilita erytrocytov u detí s poruchou autistického spektra: korelácie s klinickými prejavmi. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 20-21.(Fyziologické dny. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Stress perception, cardiovascular and endocrine response to a socially evaluated cold-pressor test in healthy men. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 21.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia - FULOP, M. - SLEZÁK, Ján - BABÁL, P. - JANEGA, Pavol - VRBJAR, Norbert. Alteration of renal Na,K-ATPase in rats following the mediastinal γ-irradiation. In Physiological Reports, 2019, vol. 7, no. 3, p. e 13969. ISSN 2051-817X. Typ: ADMB
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny úzkostného správania a expresie črevných proteínov po podávaní spironolaktónu v neurovývinovom modeli chronického stresu = Changes in anxiety-like behaviour and expression of gut proteins induced by spironolactone treatment in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu. Štúdium molekulárnych mechanizmov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVIII-XIX.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. Remote associates test: An empirical proof of concept. In Behavior Research Methods, 2019, vol., no., p. ISSN 1554-351X. Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOŠÚTOVÁ, Michaela - CEBOVÁ, Martina. Experimental metabolic syndrome: statin versus semame oil therapy. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 39-40.(Fyziologické dny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - PÚZSEROVÁ, Angelika - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - KALNOVIČOVÁ, Terézia - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Promotion of whole blood rheology after vitamin C supplementation: Focus on red blood cells. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, [Epub ahead of print]. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parametre erytrocytov v experimentálnom modeli primárnej hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 42-43.(Fyziologické dny. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - BERNÁTOVÁ, Iveta. Higher susceptibility to ischemia in hypertensive rats due to reduced capacity of "conditioning" mechanisms. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 43.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • REGECOVÁ, Valéria - HAMADE, Jana - JANECHOVÁ, Hana - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. Comparison of Slovak reference values for anthropometric parameters in children and adolescents with international growth standards: implications for the assessment of overweight and obesity. In Croatian Medical Journal, 2018, vol. 59, no. 6, p. 313-326. (1.422 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0353-9504.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: ADCA
 • REGECOVÁ, Valéria - NEŠČÁKOVÁ, E. - FUCHSOVÁ, Mária - BODORIKOVÁ, Silvia - ŠVÁBOVÁ, Petra - GEROVÁ, Zora. Assessment of body constitution in children from Bratislava (Slovakia) at early school age. In Slovenská Antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, 2018, roč. 21, č. 2, s. 22-28. ISSN 1336-5827.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: ADFB
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BALIŠ, Peter - BARTEKOVÁ, Monika. Quercetin improves endothelial function in thoracic aorta of Zucker diabetic fatty rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 55.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). Fyziologické dny). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus