Informačná stránka organizácie SAV

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - BAJANA, Otto - HU, Tao - YANG, Hanry - SCHOENUNG, Julie M. - LAVERNIA, Enrique J. Influence of grain boundaries with dispersed nanoscale Al2O3 particles on the strength of Al for a wide range of homologous temperatures. In Journal of Alloys and Compounds, 2019, vol. 772, p. 472-481. ISSN 0925-8388.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants. Príprava a štúdium kompozitných materiálov pripravených odlievaním hliníkových a keramických práškových zmesí. Vega č. 2/0065/16 : Štúdium väzby medzi natívnymi Al2O3 obálkami a vplyvu zámerne uzatvorených plynov u výkovkov atomizovaných Al práškov). Typ: ADCA
 • BALOG, Martin - HASSAN IBRAHIM, Ahmed Mohamed - KRÍŽIK, Peter - BAJANA, Otto - KLIMOVÁ, Alena - CATIC, Amir - SCHAUPERL, Zdravko. Bioactive Ti + Mg composites fabricated by powder metallurgy: The relation between the microstructure and mechanical properties. In Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2019, vol. 90, p. 45-53. ISSN 1751-6161.(APVV-16-0527 BIACOM : Titanium-magnesium composite for implants). Typ: ADMA
 • BALOG, Martin - KRÍŽIK, Peter - KOVÁČ, Pavol - HUŠEK, Imrich - KOPERA, Ľubomír. Supravodič na báze MgB2 s plášťom na báze Al a spôsob jeho výroby : patentová prihláška č. PP 50037-2017, medzinárodné patentové triedenie: H01B 12/00, dátum podania prihlášky: 19.05.2017, prihlasovateľ(1) : Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava; prihlasovateľ(2): Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 04.02.2019. Dostupné na internete: <https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50037-2017>. Typ: AGJ
 • DEHGHAN, H. - EBRAHIMI, S. A. Seyyed - NOSKO, Martin. Strain-induced phase transformation of an Mn-Al alloy during hot compression. In Materials Science and Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, 2019, vol. 751, p. 271-282. ISSN 0921-5093. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921509319302564>(Vega č. 2/0158/16 : Výskum metodík prípravy ultrajemných a jemnozrnných materiálov na báze Al a AlTi pre mikroštruktútnu charakterizáciu pomocou EBSD metódy. APVV-14-0936 : Vývoj nového typu termosolárneho kolektora pre stredno-teplotné aplikácie). Typ: ADCA
 • JERZ, Jaroslav - SIMANČÍK, František - TOBOLKA, Peter. Highly efficient storage of solar gains using aluminum foam heat exchangers. In Advanced Materials Letters, 2019, vol. 10, iss. 5, p. 351-354. ISSN 0976-3961.(Štúdium progresívnych materiálov vhodných pre veľmi efektívne uskladňovanie tepla : Investigation of advanced materials suitable for highly effective heat storage. Výskum strešnej krytiny s integrovanou funkciou výmenníka tepla : APVV-17-0580). Typ: ADEB
 • LAPIN, Juraj - ŠTAMBORSKÁ, Michaela - KAMYSHNYKOVA, Kateryna - PELACHOVÁ, Tatiana - KLIMOVÁ, Alena - BAJANA, Otto. Room temperature mechanical behaviour of cast in-situ TiAl matrix composite reinforced with carbide particles. In Intermetallics, 2019, vol. 105, p. 113-123. ISSN 0966-9795. Dostupné na internete: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979518307106>(APVV-15-0660 : Nové vyskoteplotné kompozitné materiály pre turbodúchadlá. Vega č. 2/0125/16 : In-situ kompozity na báze TiAl pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie). Typ: ADCA
 • MIKULA, Marian - GRANČIČ, B. - ŠVEC, Peter Jr. - ROCH, T. - TRUCHLÝ, M. - KOHUĽÁK, O. - SATRAPINSKYY, L. - FIANTOK, T. - IZAII, V. - HARŠÁNI, M. - OROVČÍK, Ľubomír - KÚŠ, P. Thermally-induced structure evolution in ternary Ti1−xYxB2+Δ films. In Scripta Materialia, 2019, vol. 164, p. 91-95. ISSN 1359-6462. Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Influence of Profile Specification on International Roughness Index. In Journal of Infrastructure Systems, 2019, vol. 25, iss. 2, no. 04019005. ISSN 1076-0342.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADCA
 • MÚČKA, Peter. Porovnanie klasifikácie pozdĺžnej nerovnosti podľa IRI v Slovenskej a Českej republike. In Silniční obzor : měsíčník pro otázky výstavby a údržby silnic, dálnic, místních komunikací, letišť, mostů, tunelů a silničního a městského dopravního inženýrství, 2019, vol. 80, p. 23-29. ISSN 0322-7154.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADEB
 • MÚČKA, Peter - STEIN, George Juraj - TOBOLKA, Peter. Passenger ride comfort and international roughness index specifications in the Slovak republic. In Communications, 2019, vol. 21, no. 1, p. 14-21. ISSN 1335-4205.(Vega č. 2/0089/16 : Výskum vzťahu pozdĺžnej nerovnosti vozovky a jazdného komfortu v motorovom vozidle). Typ: ADNB
 • NOSKO, Martin - ŠIŠKOVÁ, Alena - ZAHORANOVÁ, Anna. Vedcami zatiaľ cez prázdniny. In Quark : magazín pre vedu a techniku, 2019, roč. XXV., č. 4, s. 40. ISSN 1335-4000. Typ: GII
 • PATEL, Niketan Sarabhai - PAVLÍK, Viliam - KUBÍKOVÁ, Blanka - NOSKO, Martin - DANIELIK, Vladimír - BOČA, Miroslav. Corrosion behaviour of Ni-based superalloys in molten FLiNaK salts. In Corrosion Engineering, Science and Technology, 2019, vol. 54, no. 1, p. 46-53. ISSN 1478-422X. Typ: ADMA
 • PUCHÝ, Viktor - FIDES, Martin - DŽUNDA, Róbert - SEDLÁK, Richard - KOVÁČIK, Jaroslav - HLOCH, S. - HLAVÁČEK, P. - HVIZDOŠ, Pavol. Microstructure, properties and damage mechanisms by water jet cutting of TiB2-Ti cermets prepared by SPS. In Lecture Notes in Mechanical Engineering : Advances in Manufacturing Engineering and Materials. - Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019, 2018, vol. 67, p. 97-104. ISBN 978-3-319-99352-2.(Advances in manufacturing engineering and materials : International conference). Typ: AFD
 • ŠIŠKOVÁ, Alena - OPÁLEK, Andrej - KRONEKOVÁ, Zuzana - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Diclofenac-loaded poly(epsilon-caprolactone) electrospun long-lasting drug delivery system. In BYPoS : conference book. - Bratislava : Young Scientist Council of Polymer Institute SAS, 2019, p. 68. ISBN 978-80-89841-09-7.(BYPoS 2019 : Bratislava Young Polymer Scientists conference). Typ: AFH
 • ŠIŠKOVÁ, Alena - DVORÁK, Tomáš - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - BARANYAIOVÁ, Tímea - ŠIMON, Erik - OPÁLEK, Andrej - NOSKO, Martin. Sustainable approach to use a food waste derived carbon for water antifouling solutions. In BYPoS : conference book. - Bratislava : Young Scientist Council of Polymer Institute SAS, 2019, p. 70. ISBN 978-80-89841-09-7.(BYPoS 2019 : Bratislava Young Polymer Scientists conference). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus