Informačná stránka organizácie SAV

Sociologický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BAHNA, Miloslav - SEKULOVÁ, Martina. Crossborder Care : Lessons from Central Europe. Cham : Palgrave Macmillan, 2019. 149 p. ISBN 978-3-319-97027-1(VEGA 2/0015/16 : Bezhraničná starostlivosť? Opatrovateľky zo Slovenska v Rakúsku = Borderless care? Care workers from Slovakia in Austria. APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AAA

  Citácie:
  [3.1] Labour Market In Slovakia 2019+. ISBN 978-80-7144-296-7.

  [6] GYÁRFÁŠOVÁ, O. Cezhraničné opatrovateľky - skupinový portrét. In Sme. Kultúrny život. Roč. 27, č. 65 (2019), s. 16.

 • BAHNA, Miloslav. Context Matters: Measuring Nationalism in the Countries of the Former Czechoslovakia. In Nationalities Papers : The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2019, vol. 47, no. 1, p. 2-19. ISSN 0090-5992. Dostupné na internete: <https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=40&SID=C45XG2uLmjhsNO1hEEI&page=1&doc=2>. Typ: ADCA
 • BAHNA, Miloslav - ZAGRAPAN, Jozef. Iné škály, iné výsledky? Ako ovplyvňuje použitá škála odpovede v dotazníkových výskumoch = Different Scales, Different Results? How are Survey Responses Influenced by the Employed Scales. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 5-24. ISSN 0049-1225. Typ: ADDA
 • BYSTRIANSKA, Mária. Jaroslava Hasmanová Marhánková - Martina Štípková: Prarodičovství v současné české společnosti. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 1, s. 84-87. ISSN 0049-1225. Recenzia na: Prarodičovství v současné české společnosti / Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková. - Praha : Slon, 2018. - ISBN 978-80-7419-265-4. Typ: EDI
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. (Ne)meniace sa princípy a piliere sociálneho zabezpečenia. In Aktuálne výzvy pre sociálne zabezpečenie v 21. storočí : materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 8. - 9. novembra 2018 v Bratislave v rámci riešenia programu výskumu a vývoja APVV-15-0456 "Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných otvetviach právneho poriadku". Tatiana Weissová (zost.) ; Oľga Ovečková, Alexander Bröstl (rec.), Ľudmila Gajdošíková (odborný garant). - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve SAP, 2018, s. 15-33. ISBN 978-80-89607-72-3.(Vega 2/0184/15 : Organizačné zmeny a organizácia zmeny = Organizational changes and the organization of change. APVV-15-0456 : Dlhodobé a recentné tendencie vývoja pozitívneho práva vo vybraných odvetviach právneho poriadku = Long-term and recent development tendencies of positive law in selected branches of the legal system). Typ: AFD
 • FALŤAN, Ľubomír. Socio-priestorové premeny vidieckych sídiel na Slovensku v začiatkoch 21. storočia – sociologická reflexia = Socio-Spatial Transformations of Rural Settlements in Slovakia at the Beginning of the 21st Century – Sociological Reflection. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 95-114. ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231045Faltan%202-2019.pdf>(VEGA 2/0068/16 : Vidiecke spoločenstvá a vidiek v procese zmien = Rural communities and rural settlements in the process of changes. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy). Typ: ADFA
 • KLOBUCKÝ, Robert. Obsahová analýza časopisu Sociológia po roku 1989. Príspevok k päťdesiatemu výročiu založenia časopisu = A Content Analysis of Sociológia/Slovak Sociological Review since 1989: A Com-memoration of the 50th Anniversary of the Journal. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2019, roč. 51, č. 2, s. 179-197. ISSN 0049-1225. Dostupné na internete: <https://www.sav.sk/journals/uploads/04231054Klobucky%202-2019.pdf>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: ADFA
 • MALOVÁ, Darina - MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Vznik a rozvoj politológie na Slovensku v deväťdesiatych rokoch v kontexte pôsobenia Miroslava Kusého. In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2018, roč. 11, č. 2, s. 50-68. ISSN 1337-8163. Typ: ADFB
 • ORIŠKOVÁ, Dominika. Kusá, Zuzana: Škola nie je pre všetkých. In Pedagogika.sk : Slovak Journal for Educational Sciences, 2019, roč. 10, č. 1, s. 70-74. ISSN 1338-0982. Recenzia na: Škola nie je pre všetkých / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. - ISBN 978-80-85544-98-5. Dostupné na internete: <http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-10/cislo-1/pedagogika-1-2019.pdf>. Typ: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Doslov. In SIMMEL, George - TÍŽIKOVÁ NEMCOVÁ, Renáta (prekl.). Rembrandt : umelecko-filozofická esej. - Bratislava : Akamedia, 2018, s. 241-259. Typ: AEDA
 • TÍŽIK, Miroslav. Dialóg po konci politiky a dejín. In Kontradikce: časopis pro kritické myšlení.Contradictions: a Journal of Critical Thought, 2018, roč. 2, č. 1, s. 213-219. ISSN 2570-7485. Recenzia na: Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. - Praha : Filosofia, 2017. - ISBN 978-80-7007-481-7. Typ: EDI
 • TÍŽIK, Miroslav. Prvoaprílový žart. In Pravda, 2019, roč. XXIX, č. 82, s. 50-51. ISSN 1335-4051. Dostupné na internete: <https://zurnal.pravda.sk/esej/clanok/508006-prvoaprilovy-zart/?fbclid=IwAR1UaFCf1VWl1o-yMExoMGbVXN45zYR7bpTgajdGhk5n5GVMepqRqDiGW1s>. Typ: GII
 • ZAGRAPAN, Jozef. Do different scales provide different answers about corruption experience? Split-ballot experiment on full labeling and end labeling in surveys. In 6th International Meeting on Experimental and Behavioral Social Sciences (IMEBESS 2019) : book of abstracts [elektronický zdroj]. - Utrecht : Utrecht University, 2019, p. 53. Dostupné na internete: <http://imebess.org/program/book-of-abstracts.html>(APVV-14-0527 : EASTWESTCOMP - Medzi východom a západom, hodnotová integrácia alebo divergencia? Slovensko v medzinárodných komparatívnych výskumoch = Between East and West, Integration or Divergence of Values? Slovakia in Cross-National Comparative Research). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus