Informačná stránka organizácie SAV

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANDELOVÁ, Natália - WACZULÍKOVÁ, Iveta - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - SÝKORA, Matúš - FERKO, Miroslav. Pozitívna modulácia mitochondriálnych pórov prechodnej permeability. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 2.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BÁNOVÁ, Radivojka - ZDURIENČÍKOVÁ, Martina - TYČIAKOVÁ, Silvia - BENADA, Oldřich - DUBROVČÁKOVÁ, Mária - LAKOTA, Ján - ŠKULTÉTY, Ľudovít. Silencing of carbonic anhydrase I enhances the malignant potential of exosomes secreted by prostatic tumour cells. In Journal of cellular and molecular medicine, 2019, vol. 23, no. 5, p. 3641-3655. ISSN 1582-1838.(APVV-0854-12 : Úloha mikroprostredia a B-bunkovej imunity v spontánnej regresii u MM pacientov po vysokodávkovej terapii a autológnej transplantácii krvotvorných buniek. APVV-14-0474 : Príprava erytropoetínu, terapeutickélio hormónu ovplyvňujúceho tvorbu červených krviniek, expresiou v eukaryotickom bunkovom systéme a jeho ďalšia purifikácia. ITMS 26240220096 : Vývoj biofarmaceutík modernými biotechnológiami. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADCA
 • BARANČÍK, Miroslav - FOGARASSYOVÁ, Mária - KVANDOVÁ, Miroslava - DOVINOVÁ, Ima. Vplyv dlhodobého podávania flavonoidu kvercetínu na proteíny antioxidačného obranného systému a ABC transportéry v srdciach potkanov vystavených dlhodobým účinkom doxorubicínu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. IV-V.(APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • BARTEKOVÁ, Monika - FERENCZYOVÁ, Kristína - FOGARASSYOVÁ, Mária - BARANČÍK, Miroslav - RAVINGEROVÁ, Táňa. Kardioprotektívne účinky kvercetínu voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: vplyv vybraných komorbidít a komedikácií. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 3-4.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BESTERCIOVÁ, Dominika - ROVNÝ, Rastislav - MARKO, Martin - RIEČANSKÝ, Igor. Vplyv tDCS mozočka na akustický úľavový reflex. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 4.(Fyziologické dny. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na toxické účinky doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019: Zborník recenzovaných príspevkov, 9. apríl 2019, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského vo Vydavateľstve UK, s. 55-60. ISBN 978-80-223-4711-2. Typ: AFD
 • BOŤANSKÁ, Barbora - MASTIHUBOVÁ, Mária - MASTIHUBA, Vladimír - BARANČÍK, Miroslav. Vplyv glykofenolík na toxické účinky doxorubicínu v obličkových bunkách HEK 293. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 5-6.(APVV-0846-12 : Chemoenzymatická syntéza a hodnotenie biologických aktivít prírodných glykofenolík a ich analógov. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • BRUGER, Annika M. - DORHOI, Anca - ESENDAGLI, Gunes - BARCZYK-KAHLERT, Katarzyna - VAN DER BRUGGEN, Pierre - LIPOLDOVA, Marie - PEREČKO, Tomáš - SANTIBANEZ, Juan - SARAIVA, Margarida - VAN GINDERACHTER, Jo A. - BRANDAU, Sven. How to measure the immunosuppressive activity of MDSC: assays, problems and potential solutions problems and potential solutions. In Cancer Immunology, Immunotherapy, 2019, vol. 68, no. 4, p. 631-644. ISSN 0340-7004.(COST Action BM1404 : European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells (Mye-EUNITER)). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] GOULART, M.R. - HLAVATY, S.I. - CHANG, Y.-M. - POLTON, G. - STELL, A. - PERRY, J. - WU, Y. - SHARMA, E. - BROXHOLME, J. - LEE, A.C. - SZLADOVITS, B. - TURMAINE, M. - GRIBBEN, J. - XIA, D. - GARDEN, O.A. Phenotypic and transcriptomic characterization of canine myeloid-derived suppressor cells. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, art. no. 3574., Registrované v: WOS

 • BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, M. - RIEČANSKÝ, Igor - JEŽOVÁ, Daniela. Neuroendokrinná odpoveď v chladovom teste pod sociálnym tlakom v závislosti od percepcie stresu = Neuroendocrine response in socially evaluated cold pressor test in relation to stress perception. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • CAGALINEC, Michal - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra - ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. - KOVÁČOVÁ, Dominika - PAULIS, Ľudovít - KUREKOVÁ, Simona - HOŤKA, Matej - PAVELKOVÁ, Jana - PLAAS, M. - NOVOTOVÁ, Marta - ZAHRADNÍK, Ivan. Calcium signaling and contractility in cardiac myocyte of wolframin deficient rats. In Frontiers in Physiology, 2019, vol. 10, art. no. 172. ISSN 1664-042X.(SASPRO 0063/01/02 : Funkčné prepojenie mitochondrií a endoplazmatického retikula u Wolframovho syndrómu: predpokladaný význam pre ochranu mozgu a srdca. APVV-15-0302 : Cytoarchitektúra vápnikovej signalizácie srdcových myocytov vo vývoji hypertrofie myokardu. Vega č. 2/0169/16 : Dynamika a morfológia mitochondrií u transgénneho modelu Wolframovho syndrómu: význam pre ochranu srdca. Vega č. 2/0143/17 : Diastolická funkcia ryanodínového receptora a tvorba arytmogénnych vápnikových vĺn). Typ: ADMA
 • BÖGI, Eszter - BELOVIČOVÁ, Kristína - CSATLÓSOVÁ, Kristína - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé neurobehavioralne dôsledky materskej depresie a liečby venlafaxínom na potomkov potkana = Long-term neurobehavioral consequences of maternal depression and venlafaxie treatment on rat offspring. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36-37. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - ĎURIŠOVÁ, Barbora - LACINOVÁ, Ľubica - JEŽOVÁ, Daniela - DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína - BELOVIČOVÁ, Kristína - BÖGI, Eszter - DUBOVICKÝ, Michal. Chronický nepredvídateľný stress ako model materskej depresie u dospelých samíc potkana = Chronic unpredictable stress as a model of maternal depression of rat dams. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • DIEZ, Emiliano - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - PRADO, Natalia - KNEZL, Vladimír - LIPTÁK, Boris - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - TRIBULOVÁ, Narcisa. Electrical coupling protein connexin-43 is implicated in acute antiarrhythmic effect of melatonin in rat heart exposed to hypokalemia. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVIII-XXXIX.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima - GREŠOVÁ, Linda - KVANDOVÁ, Miroslava - MEINITZER, Andreas - WINKLHOFER-ROOB, Brigitte - KVASNIČKA, Peter - MAJZÚNOVÁ, Miroslava - BARANČÍK, Miroslav. PPARγ agonist pioglitazone can improve Nrf2 -redox signaling and risk biomarkers according age-dependence in hypertensive BHR. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 12-13.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. APVV-0348-12 : Štúdium regulácie radikálovej a bunkovej signalizácie v hypertenzii a vplyv nových terapií na túto signalizáciu.. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • EBENBICHLER, Gerold - DOBLHAMMER, Stephan - PACHNER, Melanie - HABENICHT, Richard - KIENBACHER, Thomas - MAIR, Patrick - ZEMKOVÁ, Erika - HIRJAKOVÁ, Zuzana - JAKSCH, Peter - KLEPETKO, Walter. Impairments in postural control and re-test reliability of dynamic posturographic measures after lung transplantation. In American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2019, vol., no., p. ISSN 0894-9115. Typ: ADCA
 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara - VICZENCZOVÁ, Csilla - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - KNEZL, Vladimír - DOSENKO, Viktor - RAUCHOVÁ, H. - ZEMAN, M. - REITER, Russel J. - TRIBULOVÁ, Narcisa. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 454, no. 1-2, p. 191-202. ISSN 0300-8177. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] HARDELAND, Ruediger. Aging, Melatonin, and the Pro- and Anti-Inflammatory Networks. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1422-0067, 2019, vol. 20, no. 5, art. no. 1223., Registrované v: WOS

 • FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - KINDERNAY, Lucia - KNEZL, Vladimír - FARKAŠOVÁ, Veronika - BARTEKOVÁ, Monika. Účinok kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u potkanov s diabetom 2.typu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIII-XIV.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • FERKO, Miroslav - KANCÍROVÁ, Ivana - JAŠOVÁ, Magdaléna - ANDELOVÁ, Natália - KUNCOVÁ, Jitka - MARKOVÁ, M. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - FARKAŠOVÁ, Veronika - RAVINGEROVÁ, Táňa - WACZULÍKOVÁ, Iveta. Kyslíková deprivácia vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIV.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0121/18 : Mitochondrie ako kľúčový efektor v procesoch kardioprotektívnych intervencií. VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • FRIMMEL, Karel - KRIŽÁK, Jakub - WEISMANN, Peter - OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Vplyv lipopolysacharidu na infiltráciu makrofágov, expresiu a distribúciu Cx43 v ľavej komore srdca normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XV.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • GOLAS, Samuel - ČAČÁNYIOVÁ, Soňa - BERÉNYIOVÁ, Andrea. Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva a H2S v regulácii cievneho tonusu izolovaných artérií normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 13-14.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0103/18 : Nitrózo-sulfidová signálna dráha - nové regulačné vazoaktívne účinky v rôznych modeloch artériovej hypertenzie. APVV-15-0565 : Nové regulačné účinky oxidu dusnatého a ich úloha v rozvoji esenciálnej hypertezie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • GOMES, Clarissa P.D.C. - ÁGG, Bence - ANDOVA, Andrejaana - ARSLAN, Serdal - BAKER, Andrew - BARTEKOVÁ, Monika - BEIS, Dimitris - BETSOU, Fay - WETTINGER, Stephanie B. - BUGARSKI, Branko - CONDORELLI, Gianluigi - DA SILVA, Gustavo J. J. - DANILIN, Sabrina - GONZALO-CALVO, David - BUIL, Alfonso - CARMO-FONSECA, Maria - ENGUITA, Francisco J. - FELEKKIS, Kyriacos - FERDINANDY, Péter - GYÖNGYÖSI, Mariann - HACKL, Matthias - KARADUZOVIC-HADZIABDIC, Kanita - HELLEMANS, Jan - HEYMANS, Stephane - HLAVÁČKOVÁ, Markéta - HOYDAL, Morten A. - JANKOVIC, Aleksandra - JUSIC, Amela - KARDASSIS, Dimitris - KERKELÄ, Risto - KUSTER, Gabriela M. - LAKKISTO, Päivi - LESZEK, Przemyslaw - LUSTREK, Mitja - MAEGDEFESSEL, Lars - MARTELLI, Fabio - NOVELLA, Susana - O’BRIEN, Timothy - PAPANEOPHYTOU, Christos - PEDRAZZINI, Thierry - PINET, Florence - POPESCU, Octavian - POTOČNJAK, Ines - ROBINSON, Emma - SASSON, Shlomo - SCHOLZ, Markus - SIMIONESCU, Maya - STOLL, Monika - VARGA, Zoltan V. - VINCIGUERRA, Manlio - XUEREB, Angela - YILMAZ, Mehmet B. - EMANUELI, Costanza - DEVAUX, Yvan. Catalyzing Transcriptomics Research in Cardiovascular Disease: The CardioRNA COST Action CA17129. In Non-coding RNA, 2019, vol. 5, no. 2, pii: E31. ISSN ISSN 2311-553X. Typ: ADMB
 • HEGER, Vladimír - TYNI, Jonna - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica - KAKKONEN-LAHTELA, Maija - RILLA-RAHNASTO, Minna. Quercetin based derivatives as sirtuin inhibitors. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, vol. 111, p. 1326-1333. ISSN 0753-3322.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula). Typ: ADCA
 • HEGER, Vladimír - VISKUPIČOVÁ, Jana - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - HUNYADI, Attila - HORÁKOVÁ, Ľubica. Effect of polyphenols on pancreatic INS-1E beta cells by modulation of intracellular calcium concentration. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. - [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 54, poster 27 - WG.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFK
 • HLAVÁČ, Matúš - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - HANQUET, Gilles - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan - BOHÁČ, A. Synthesis and biological activity of predicted ALR2 inhibitors. In 26th Young Research Fellows Meeting. - Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. OC 10.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nitrergická signalizácia a neurotrofné faktory v modeli sociálnej izolácie u potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 9-10.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JAGLA, Fedor. Senzorimotorická integrácia výhodný korelát integračných mechanizmov mozgu. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 18.(Fyziologické dny. Vega č. 2/0039/17 : Vplyv transkraniálnej stimulácie mozgu jednosmerným prúdom na senzorimotorické vrátkovanie u človeka. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JAKOVLJEVIC, Biljana - TURNIC, Tamara Nikolic - JEREMIC, Nevena - JEREMIC, Jovana - BRADIC, Jovana - RAVIC, Marko - JAKOVLJEVIC, Vladimir Lj. - JELIC, Djordje - RADOVANOVIC, Dragan - PECHÁŇOVÁ, Oľga - ZIVKOVIC, Vladimir. The impact of aerobic and anaerobic training regimes on blood pressure in normotensive and hypertensive rats: focus on redox changes. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol., no., p. ? ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • JANČINOVÁ, Viera - DRÁBIKOVÁ, Katarína - KILLINGER, Zdenko - PAŽOUREKOVÁ, Silvia - NOSÁĽ, Radomír - PAYER, Juraj. Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. In International Immunopharmacology, 2019, vol. 69, p. 368-372. ISSN 1567-5769.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • JASENOVEC, Tomáš - BABINSKÁ, Katarína - CELUŠÁKOVÁ, Hana - KEMÉNYOVÁ, Petra - HUSSEINOVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - RADOŠINSKÁ, Jana. Deformabilita erytrocytov u detí s poruchou autistického spektra: korelácie s klinickými prejavmi. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 20-21.(Fyziologické dny. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0045 : Poruchy autistického spektra z pohľadu genotypovo – fenotypových korelácií. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • JELEMENSKÝ, Marek - NAGY, Csilla - PELYHE, Csilla - GIRICZ, Zoltán - BARTEKOVÁ, Monika - FERDINANDY, Péter. Selegilín znižuje adipozitu indukovanú stravou s vysokým obsahom tuku a sacharózy u samcov potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVII.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • JEŽOVÁ, Daniela - BUZGÓOVÁ, Katarína - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - KAPSDORFER, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Stress perception, cardiovascular and endocrine response to a socially evaluated cold-pressor test in healthy men. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 21.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia - FULOP, M. - SLEZÁK, Ján - BABÁL, P. - JANEGA, Pavol - VRBJAR, Norbert. Alteration of renal Na,K-ATPase in rats following the mediastinal γ-irradiation. In Physiological Reports, 2019, vol. 7, no. 3, p. e 13969. ISSN 2051-817X. Typ: ADMB
 • KALOČAYOVÁ, Barbora - KOVAČIČOVÁ, Ivona - RADOŠINSKÁ, Jana - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - MÉZEŠOVÁ, Lucia - FÜLÖP, Marko - SLEZÁK, Ján - VRBJAR, Norbert. Vplyv γ-žiarenia v oblasti mediastína na vlastnosti renálnej NA,K-ATPázy potkana. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVII-XVIII.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny úzkostného správania a expresie črevných proteínov po podávaní spironolaktónu v neurovývinovom modeli chronického stresu = Changes in anxiety-like behaviour and expression of gut proteins induced by spironolactone treatment in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • KINDERNAY, Lucia - FARKAŠOVÁ, Veronika - LONEK, Ľubomír - GABLOVSKÝ, Ivan - BERNÁTOVÁ, Iveta - RAVINGEROVÁ, Táňa. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu. Štúdium molekulárnych mechanizmov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XVIII-XIX.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • KOHÚTOVÁ, J. - ELSNICOVÁ, B. - HOLZEROVÁ, K. - NECKÁŘ, Jan - ŠEBESTA, O. - JEŽKOVÁ, J. - VĚČKA, M. - VEBR, P. - HORNÍKOVÁ, D. - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - HLAVÁČKOVÁ, Markéta - TRIBULOVÁ, Narcisa - KOLÁŘ, František - NOVÁKOVÁ, Olga - ŽURMANOVÁ, Jitka. Anti-arrhythmic Cardiac Phenotype Elicited by Chronic Intermittent Hypoxia Is Associated With Alterations in Connexin-43 Expression, Phosphorylation, and Distribution. In Frontiers in Endocrinology, 2019, jan 25;9:789. doi: 10.3389/fendo.2018.00789. eCollection 2018. ISSN 1664-2392. Typ: ADMA
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia - HLAVÁČ, Matúš - BOHÁČ, A. - MÁJEKOVÁ, Magdaléna - ŠTEFEK, Milan. Isosteric replacement of sulphur with oxygen in the thioxotriazinoindole-based aldose reductase inhibitors markedly improved inhibition selectivity. In 26th Young Research Fellows Meeting. - Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. FP18.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFK
 • KUNCÍROVÁ, Viera - SLOVÁK, Lukáš - PONIŠT, Silvester - BAUEROVÁ, Katarína. Improvement of Standard Antirheumatic Therapy by Phytochemicals. In Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases. Second Edition. - Academic Press, Elsevier, 2019, p. 69-93, Chapter 5. ISBN 978-0-12-813820-5.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-0315-07 : Celulárne a molekulárne aspekty farmakologickej regulácie prozápalovej aktivity neutrofilov. SAV-CNR : Fytochemikálie zlepšujúce terapiu reumatoidnej artritídy: od predklinických štúdií ku klinickým aplikáciám. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy). Typ: ABC
 • KURA, Branislav - KALOČAYOVÁ, Barbora - LE BARON, Tyler W. - FRIMMEL, Karel - BUDAY, J - SUROVY, J - SLEZÁK, Ján. Regulation of microRNAs by molecular hydrogen contributes to the prevention of radiation-induced damage in the rat myocardium. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol., iss., [Epub ahead of print]. ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - BAGCHI, A. K. - SINGAL, Pawan - BARANČÍK, Miroslav - LE BARON, Tyler W. - VALACHOVÁ, Katarína - ŠOLTÉS, Ladislav - SLEZÁK, Ján. Molecular hydrogen: potential in mitigating oxidative-stress-induced radiation injury. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 4, p. 287-292. ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi - patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Typ: ADCA
 • KURA, Branislav - PARIKH, M. - SLEZÁK, Ján - PIERCE, Grant N. The Influence of Diet on MicroRNAs that Impact Cardiovascular Disease. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 8, pii: E1509. ISSN 1420-3049. Typ: ADCA
 • LE BARON, Tyler W. - LAHER, I. - KURA, Branislav - SLEZÁK, Ján. Hydrogen gas: from clinical medicine to an emerging ergogenic molecule for sports athletes. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, [Epub ahead of print]. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • LIPTÁK, Boris - KNEZL, Vladimír - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Anti-arrhythmic and cardio-protective effects of atorvastatin and a potent pyridoindole derivative on isolated hearts from rats with metabolic syndrome. In Bratislava Medical Journal, 2019, vol. 120, no. 3, p. 200-206. ISSN 0006-9248.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby). Typ: ADNA
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna - RAČKOVÁ, Lucia - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - BALLEKOVÁ, Jana - MÁJEK, Pavol - ŠTEFEK, Milan. Pyridoindole compounds with multi-target effects. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. - [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 23, short communication 15.(COST Action CA15135 : MuTaLig - Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFG
 • MARKO, Martin - MICHALKO, Drahomír - RIEČANSKÝ, Igor. Remote associates test: An empirical proof of concept. In Behavior Research Methods, 2019, vol., no., p. ISSN 1554-351X. Typ: ADCA
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka - TYUKOS KAPRINAY, Barbara - SASVARIOVÁ, M. - ŠVÍK, Karol - SLOVÁK, Lukáš - STANKOVIČOVÁ, Tatiana - SOTNÍKOVÁ, Ružena - KNEZL, Vladimír - BEZEK, Štefan - GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Is developement of metabolic syndrome stronger conditioned by type or length of unhealthy diet? In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXVII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • OSACKÁ, Jana - KOPRDOVÁ, Romana - PEČEŇÁK, Ján - KISS, Alexander. Effect of olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole on c-Fos expression in the rat forebrain structure: an outcome of mild stress preconditioning. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXX.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • PAULOVIČOVÁ, Lucia - PAULOVIČOVÁ, Ema - FARKAŠ, Pavol - ČÍŽOVÁ, Alžbeta - BYSTRICKÝ, Peter - JANČINOVÁ, Viera - TURÁNEK, J. - PERICOLINI, Eva - GABRIELLI, Elena - VECCHIARELLI, Anna - HRUBIŠKO, M. Bioimmunological activities of Candida glabrata cellular mannan. In FEMS Yeast Research, 2019, vol. 19, no. 2, foz009. ISSN 1567-1356.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam). Typ: ADCA
 • PECHÁŇOVÁ, Oľga - REHÁKOVÁ, Radoslava - KOŠÚTOVÁ, Michaela - CEBOVÁ, Martina. Experimental metabolic syndrome: statin versus semame oil therapy. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 39-40.(Fyziologické dny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0195/15 : Protektívny účinok NO a CO donorov pri experimentálnom infarkte myokardu s hypertenzívnymi komplikáciami. VEGA č. 2/0137/16 : Efekt lyofilizátu Cornus mas L. na kardiometabolické a zápalové parametre pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0170/17 : Účinok STAT1 a ISG15 inhibítorov na biochemické a morfologické parametre pri experimentálnom infarkte myokardu. VEGA č. 2/0165/15 : Oxid dusnatý a redoxný stav mozgu v experimentálnom neurovývinovom modeli schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RAČKOVÁ, Lucia. Flavonoidy, prírodné látky s mimoriadnymi účinkami: Výskumníčka prezradila, čo všetko dokážu. In webový portál Topky.sk, 2019, 4.2, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1001047/1766949/Flavonoidy--prirodne-latky-s-mimoriadnymi-ucinkami--Vyskumnicka-prezradila--co-vsetko-dokazu>. Typ: GHG
 • RADOŠINSKÁ, Jana - JASENOVEC, Tomáš - PÚZSEROVÁ, Angelika - KRAJČÍR, Juraj - LACEKOVÁ, Jana - KUČEROVÁ, Katarína - KALNOVIČOVÁ, Terézia - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - KOVAČIČOVÁ, Ivona - VRBJAR, Norbert. Promotion of whole blood rheology after vitamin C supplementation: Focus on red blood cells. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, [Epub ahead of print]. ISSN 0008-4212. Typ: ADCA
 • RADOŠINSKÁ, Jana - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika. Parametre erytrocytov v experimentálnom modeli primárnej hypertenzie a ich zmeny v závislosti od veku. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, s. 42-43.(Fyziologické dny. Grant SKS : Vekom podmienené zmeny vo funkcii endotelu v experimentálnej hypertenzii. VEGA č. 1/0286/18 : Črevná mikrobiota detí s autizmom na Slovensku, jej korelácia s neurologickými markermi a špecifickými behaviorálnymi prejavmi. APVV-15-0085 : Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • RAVINGEROVÁ, Táňa - FARKAŠOVÁ, Veronika - KINDERNAY, Lucia - BERNÁTOVÁ, Iveta. Higher susceptibility to ischemia in hypertensive rats due to reduced capacity of "conditioning" mechanisms. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 43.(VEGA č. 2/0141/18 : Štúdium spúšťacích faktorov a mechanizmov prenosu signálu indukovaných neinvazívnymi adaptačnými intervenciami v organizme potkana za účelom ochrany myokardu pred ischémiou. VEGA č. 2/0151/17 : Hypoxia ako prevencia zlyhávania srdca potkana a jej vplyv v rôznych fázach zlyhávania: Charakteristika funkčných, štrukturálnych a molekulárnych zmien. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT - Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • REGECOVÁ, Valéria - HAMADE, Jana - JANECHOVÁ, Hana - ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. Comparison of Slovak reference values for anthropometric parameters in children and adolescents with international growth standards: implications for the assessment of overweight and obesity. In Croatian Medical Journal, 2018, vol. 59, no. 6, p. 313-326. (1.422 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0353-9504.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: ADCA
 • REGECOVÁ, Valéria - NEŠČÁKOVÁ, E. - FUCHSOVÁ, Mária - BODORIKOVÁ, Silvia - ŠVÁBOVÁ, Petra - GEROVÁ, Zora. Assessment of body constitution in children from Bratislava (Slovakia) at early school age. In Slovenská Antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, 2018, roč. 21, č. 2, s. 22-28. ISSN 1336-5827.(VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. Vega č. 2/0190/17 : Mechanizmy zahrnuté v endotelovej dysfunkcii indukovanej kyselinou močovou v závislosti od veku a genetickej predispozície k hypertenzii. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania). Typ: ADFB
 • REGEŠ, Michal - BAČIAK, Ladislav - LUPTÁKOVÁ, Dominika - KAPOOR, Sonam - JURÁNEK, Ivo. Overview of perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXI-XXXII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • SÝKORA, Matúš - KAMOCSAIOVÁ, Lucia - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara. Alterations in myocardial connexin-43 and MMP-2 signaling in response to pregnancy and oxygen deprivation of Wistar rats: A pilot study. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, doi: 10.1139/cjpp-2018-0740. [Epub ahead of print]. ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SÝKORA, Matúš - SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - BARANČÍK, Miroslav - ŽURMANOVÁ, Jitka - RAUCHOVÁ, H. - FRIMMEL, Karel - PAVELKA, Stanislav - SLEZÁK, Ján - SOUKUP, Tomáš - TRIBULOVÁ, Narcisa. Zmeny srdcového konexínu 43 a medzibunkovej hmoty ako odpoveď na zmenu koncentrácie hormónov štítnej žľazy u hypertenzných a normotenzných potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXV-XXXVI.(VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara - SÝKORA, Matúš - KAMOCSAIOVÁ, Lucia - EGAN BEŇOVÁ, Tamara - FRIMMEL, Karel - UJHÁZY, Eduard - MACH, Mojmír - BARANČÍK, Miroslav - TRIBULOVÁ, Narcisa. Vplyv kyslíkovej deprivácie na intercelulárnu a extracelulárnu komunikáciu v srdci potkanov počas gravidity. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVII.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období - porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta - ŠVÍK, Karol - BEZEK, Štefan - KOVÁČIKOVÁ, Lucia - KARASU, Çimen - ŠTEFEK, Milan. 3-Mercapto-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b] Indole-5-Acetic Acid (Cemtirestat) Alleviates Symptoms of Peripheral Diabetic Neuropathy in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rats: A Role of Aldose Reductase. In Neurochemical Research, 2019, vol. 44, no. 5, p. 1056-1064. ISSN 0364-3190.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity). Typ: ADCA
 • ŠUTOVSKÁ, Jana - MOLČAN, L. - MACH, Mojmír - ZEMAN, M. Vplyv tlmeného osvetlenia počas noci na kardiovaskulárny systém potkanov prenatálne vystavených hypoxii. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIV-XXXV.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • TÖRÖK, Jozef - ZEMANČÍKOVÁ, Anna - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BALIŠ, Peter - BARTEKOVÁ, Monika. Quercetin improves endothelial function in thoracic aorta of Zucker diabetic fatty rats. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 55.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). Fyziologické dny). Typ: AFG
 • VALACHOVÁ, Katarína - TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud - VEVERKA, Miroslav - ŠOLTÉS, Ladislav. Preparation of Two Quercetin Derivatives and Evaluation of Their Antioxidative Activity. In Engineering Technology and Industrial Chemistry with Applications : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 189-208, Chapter 10. ISBN 978-1-77188-637-6.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína - TOPOĽSKÁ, Dominika - NAGY, Milan - JURÁNEK, Ivo - ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Activity of Azadirachta indica, Ocimum Tenuiflorum, and Withania Somnifera. In Physical Chemistry for Chemists and Chemical Engineers: Multidisciplinary Research Perspectives.Innovations in Physical Chemistry: Monography Series. - Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 75-93, Chapter 4. ISBN 978-1-77188-655-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína - MACH, Mojmír - DUBOVICKÝ, Michal - ŠOLTÉS, Ladislav. The importance of ergothioneine synthesis in ancient time by organisms living in oxygen free atmosphere. In Medical Hypotheses, 2019, vol. 123, p. 72-73. ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína - JURÁNEK, Ivo - RAPTA, Peter - VALENT, Ivan - ŠOLTÉS, Ladislav. On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects? In Medical Hypotheses, 2019, vol. 122, p. 8-9. ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus