Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. 74 s. ISBN 978-80-8196-032-1(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: FAI
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - RUTTKAY, Matej. A Late La Tène feature from Nitra-Svätoplukovo námestie square, Slovakia. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 163-173. ISBN 978-3-7749-4206-6.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. VEGA č. 2/0175/16 : Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska). Typ: AECA
 • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Graves from the burial ground in Nitra-Zobor, Martinský vrch. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 13. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • DAIM, Falco - PROHÁSZKA, Péter. Császár a mellbogláron : Észrevételek a sorpei kora középkori dobozka fedeléhez = The emperor on the clasp. In Hatalmi központok az avar kaganátusban. - Kecskemét : Magyar Tudományos Akadémia, 2019, s. 249-262. ISBN 978-963-9815-54-4. Typ: AECA
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Significant Crossroads at the Lower Reaches of the River Váh : Preliminary Report. In 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology : Abstract Book : Warsaw, 17 - 18 of January 2019. Aleksandra Choluj, Malgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, Artur Brzóska (editors). - Warszawa : University, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt). Typ: AFE
 • DAŇOVÁ, Klaudia - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. New site from the La Tène period in Sereď (district Galanta, Slovakia) and its status in the settlement structure. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 15. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Komárne [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Komarno_danova_web.pdf>. Typ: GHG
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Seredi [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Sered_danova_web.pdf>. Typ: GHG
 • ELSCHEK, Kristian. Siedlungsobjekte von der Wende der älteren und mittleren Latènezeit (LTB2/LTC1) aus Zohor, Westslowakei. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFF
 • ELSCHEK, Kristian. Siedlungsobjekte von der Wende der älteren und mittleren Latènezeit (LTB2/LTC1) aus Zohor, Westslowakei. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 18. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • ELSCHEK, Kristian. Jantárová cesta a Záhorie : Germánske elity vo svetle rímskych stavieb, kniežacích hrobov a rímskeho importu v Bratislave-Dúbravke a Zohore. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 91-105. ISBN 978-80-99911-00-1. Typ: BEF
 • FECKO, Peter - SOJÁK, Marián - WAWRZCZAK, Maciej. Zabytki na wtórnym zlozu. Problem kilku wyrobów kamiennych ze stanowisk wczesnosredniowiecznych na Spiszu (pólnocna Slowacja). In Prace Pieninskie, 2018, tom 28, s. 229-244. Typ: BDE
 • FUSEK, Gabriel. Early Medieval Hillfort in Divinka, Northwestern Slovakia. In Slovani, naša dediščina. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2018, s. 103-107. ISBN 978-961-6990-36-3.(APVV-15-0330 : Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku). Typ: AECA
 • FUSEK, Gabriel - SLANÁ, Andrea. Hradisko v Divinke vo veľkomoravskom období = Hillfort in Divinka in the Great Moravia period. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 85-96. ISBN 978-80-89175-86-4. Typ: AEDA
 • FUSEK, Gabriel - HOLEŠČÁK, Michal - ZUZANA STANEKOVÁ - A. SLANÁ. Divinka - Veľký vrch p.č. 1265/1 : VS 19890. Nitra : AÚ SAV, 2019. 241 s. Typ: AGI
 • FUSEK, Gabriel - ZUZANA STANEKOVÁ. Divinka - Lovišky p.č. 1265/1 : VS 19891. Nitra : AÚ SAV, 2019. 51 s. Typ: AGI
 • GÁBOR, Peter. Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom. Bratislava : UK FF ; Nitra : AÚ SAV, 2018. 170 s. Typ: DAI
 • GRÖMER, Karina - RAMSL, Peter Christoph - WILTSCHKE-SCHROTTA, Karin - WOLLMANN, Jessica. Latènezeitliche Gräber aus Schrattenberg mit „Torques“ und Textil. In Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien : Serie A, 2019, vol. 121, s. 5-33. ISSN 0083-6133.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Typ: ADEB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Mongol archery equipment through the prism of the Secret History of the Mongols. In Mongolica : an International Journal of Mongol Studies, 2018, vol. 52, p. 38-44. ISSN 1024-3143.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Typ: ADEB
 • HOLEŠČÁK, Michal - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. Piešťany - Winterova ulica, Nálepkova ulica, rekonštrukcia plynu : VS 19894. Nitra : AÚ SAV, 2019. 36 s. Typ: AGI
 • HUNKA, Ján. Stredoveké mince z Nitry ako významý historický prameň. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2019, roč. 68, č. 1, s. 2-7. ISSN 1335-4353.(APVV-16-0449 : Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch). Typ: BDFB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Pazúrik jurský podkrakovský v nálezoch na západnom Slovensku. In Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku. - Opava : Ústav archeologie FPF Slezské univerzity, 2018, s. 187-196. ISBN 978-80-7510-288-1.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Typ: AECA
 • CHEBEN, Ivan. Nové Zámky - Nad bešeňovskou hradskou, IBV vodovod : VS 19893. Nitra : AÚ SAV, 2019. 23 s. Typ: AGI
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia - ŠVIHUROVÁ, Miroslava. The current state of research of the Púchov culture in Slovakia. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • JEŽIŠKOVÁ, Lucia. Jewellery of Púchov culture. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 21. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • KAMINSKÁ, Ľubomíra. Use of obsidian from the Paleolithic to the Bronze Age in Slovakia : Archaeometry Workshop. In Archeometriai Műhely, 2018, vol. XV, no. 3, s. 197-212. ISSN 1786-271X.(VEGA č. 2/0084/18 : Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej). Typ: ADEB
 • KAŇÁKOVÁ, Ludmila - BÁTORA, Jozef - NOSEK, Vojtěch. Use- wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. In Journal of Archaeological Science, 2019, vol. 23, p. 25-35. ISSN 0305-4403. Typ: ADCA
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - HÜSSEN, Claus-Michael - RAJTÁR, Ján. C-14 dating of the Roman military interventions in the Middle Danube barbarian world. In Radiocarbon, 2019, vol. 61, no. 2, p. 515-530. ISSN 0033-8222. Typ: ADCA
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Neptunus-oltár Rákospalotáról (TRHR 243=TIT.AQ.942). In Studia Epigraphica Pannonica. Vol. X.Felirattani kutatások 2018-ban. - Budapest : Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2019, s. 50-54. ISBN 978-615-5702-03-7. Typ: AECA
 • KOVÁCS, Péter - PROHÁSZKA, Péter. Egy moesiai felirat Torma Károly levelestárából. In Studia Epigraphica Pannonica. Vol. X.Felirattani kutatások 2018-ban. - Budapest : Történelmi Ismeretterjesztő Társulat Egyesület, 2019, s. 55-63. ISBN 978-615-5702-03-7. Typ: AECA
 • KOVÁR, Branislav. Čierna smrť zničila Afriku [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cierna-smrt-znicila-afriku>. Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2018 [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2018>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica-Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2016-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - Agroturistické zariadenie - Penzión [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-LESENICE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťné Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologciký ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2017-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Mincovňa Kremnica - Átrium administratívneho objektu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-MINCOVNA-2017-SAV-poster-na-web-k%C3%B3pia.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Meštianky dom na Dolnej ulici v Kremnici [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-KCA-DOLNA-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2018-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Čerenčany - výstavba rodinného domu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-CERENCANY-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KVIETOK, Martin - BENEDIKOVÁ, Lucia. Settlement Stará Mara in Brusno and its role in the Iron Age settlement system of the Slovakian Western Carpathian mountain region. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 22-24. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • MALČEK, Róbert. Detva - pol.Trstená, priemyselný park, inž.siete : VS 19900. Nitra : AÚ SAV, 2019. 38 s. Typ: AGI
 • MEADOWS, John - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - AGERSKOV ROSE, Helene - FURHOLT, Martin. Temporal dynamics of Linearbandkeramik houses and settlements, and their implications for detecting the environmental impact of early farming. In Holocene, 2019, vol. 29, no. 1, p. 2-32. ISSN 0959-6836. Typ: ADEB
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Smolenice - Molpír : VS 19855. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Širkovce - Širkovský hrad : VS 19856. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19852. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Jelenec - Hrad Gýmeš : VS 19853. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Lovinobaňa - Intravilán : VS 19854. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bernolákovo - Triblavina : VS 19857. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19847. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19848. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19845. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19844. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : VS 19849. Nitra : AÚ SAV, 2019. 3 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Batizovce - Dvor r.-k. kostola : VS 19850. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Divinka - Veľký vrch : VS 19851. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Boná - I.-Valy : 19846. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MIHÁLYIOVÁ, Jana. Bojná - I.-Valy : 19846. Nitra : AÚ SAV, 2019. 1 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Horné Saliby - Dolné lúky, haly pre chov moriek 2 a 3 : VS 19901. Nitra : AÚ SAV, 2019. 51 s. Typ: AGI
 • MILOVÁ, Beáta. Nitra - Cherenová - OZ Vašinová, 40 RD : VS 19902. Nitra : AÚ SAV, 2019. 45 s. Typ: AGI
 • MIROŠŠAYOVÁ, Elena. Pottery from the Late LaTène settlement features in Zemplín : Investigation 2001–2002. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 25. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • MITÁŠ, Vladimír. Lovinovaňa-Uderiná - Suchý potok : VS 19895. Nitra : AÚ SAV, 2019. 28 s. Typ: AGI
 • MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - HUKEĽOVÁ, Zuzana - FURHOLT, Martin. Kopflose Skelette und aufgebahrte Leichen: Die Toten der bandkeramischen Siedlung von Vráble/Südwestslowakei im Vergleich mit gleichzeitigen Kollectiven. In 85. Jahrestagung des WSVA gemeinsam mit dem MOVA (24. Jahrestagung des MOVA) am 1.-5. April 2019 in Würzburg : Abstrakt. - Wursburg : West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V., 2019, s. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://wsva.net/media/ag_neo_theorie_abstracts.pdf>. Typ: AFE
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. A Naszvad-Jánoska parti közep-és kora újkori temetö (Szöke Béla 1938. és 1943. évi ásatása). In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-973199-1-5. Typ: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveké a včasnonovoveké pohrebisko v Nesvadoch, poloha Jánoska part : (Výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943) = The medieval and early modern cemetery in the area "Jánoska part" of Nesvady (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-9731199-0-8. Typ: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Gond Ignác régészeti müködéséhez. In Honismeret, 2019, roč. 47, č. 1, s. 60-66. Typ: BDE
 • ORAVKINOVÁ, Dominika. „Order out of Chaos“ Model of social organization in Early and Middle Bronze Age in the northeastern Carpathian Basin. In 85. Jahrestagung des WSVA gemeinsam mit dem MOVA (24. Jahrestagung des MOVA) am 1.-5. April 2019 in Würzburg : Abstrakt. - Wursburg : West- und Süddeutschen Verband für Altertumsforschung e.V., 2019, s. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://wsva.net/media/ag_bronzezeit_abstracts.pdf>(VEGA č. 1/0100/19 : Poznanie hospodárstva a spoločnosti doby bronzovej, v oblasti stredného Dunaja, prostredníctvom archeologických a enviromentálnych prameňov). Typ: AFE
 • PAVÚK, Juraj - BAKAMSKA, Aneta. Zur Typologie und Chronologie der neolithischen anthropomorphen Plastik auf dem Balkan. In The Image of Divinity in the Neolithic and Eneolithic : Ways of Communication. - Suceava : Editura Karl A. Romstorfer, 2018, s. 47-66. ISBN 978-606-8698-26-7. Typ: AECA
 • PIETA, Karol - RUTTKAY, Matej. Centrá Veľkej Moravy a ich prezentácia : Nitra a Bojná = Great Moravian centres and methods of their presentation. Nitra and Bojná. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 15-34. ISBN 978-80-89175-86-4. Typ: AEDA
 • PIETA, Karol. Münzfund aus Mošovce und sein Hintergrund. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. Lucia Benediková, Gertrúda Březinová, Karol Pieta (eds.). - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 8. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFF
 • PIETA, Karol. The coin hoard from Mošovce and its background. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 26. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • POLÁKOVÁ, Zuzana. Okoličná na Ostrove-Veľké Kosihy - Prívod vody do V.Kosíh : VS 19896. Nitra : AÚ SAV, 2019. 82 s. Typ: AGI
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalélok a Tiszabura tiszai gáti avar lelöhelyek kutatástörténetéhez. In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 173-182.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. V. századi sírok Sommereinból (Niederösterreich, Ausztria). In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 145-156.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. VII. Kónstantin és II. Rómanos solidusa Marosújvárról/Ocna Mures, Románia. In "Hadak útján" : A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXVII. konferenciája. - Debrecen : Debreceni Egyetem, 2018, s. 168-178. ISBN 978-963-490-071-9.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Typ: AECA
 • PROHÁSZKA, Péter. Údaje k poprave brigádneho generála Ladislava Ocskaya = New archive data about the death of the brigadier László Ocskay (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 21-29. ISBN 978-80-9731199-0-8. Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adatok Ocskay László brigadéros kivégzéséhez. In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 21-24. ISBN 978-80-973199-1-5. Typ: AEDA
 • PROCHNENKO, Igor - HUNKA, Ján. Monety Serednjanskogo zamku. In Doslidžennia, ochorona ta populiarizacija obiektiv kuľturnoji spadščyny. - Chotyn : Ministerstvo kuľturi Ukraini, 2018, s. 135-156. Typ: BEE
 • RAMSL, Peter Christoph. Mehrstufige Bestattungsrituale und Übergangsriten in latènezeitlichen Gräbern und Gräberfeldern Nordostösterreichs. In Übergangswelten – Todesriten. Forschungen zur Bestattungskultur der europäischen Eisenzeit : Beiträge zur internationalen Tagung der AG Eisenzeit in Hallein 2015 und zur Sitzung der AG Eisenzeit während des 8. Deutschen Archäologiekongresses in Berlin 2014. - Langenweissbach : Beier & Beran. Arch]ologische Fachliteratur, 2018, s. 201-210. ISBN 978-3-95741-089-4.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Typ: AECA
 • RAMSL, Peter Christoph - GRÖMER, Karina. Frühlatènezeitliche Trachtausstattungen und Textilreste am Beispiel der Gräbergruppe von Oberndorf in der Ebene, Niederösterreich. In Schichtengeschichten : Festschrift für Otto H. Urban. - Bonn : Habelt, 2019, s. 327-337. ISBN 978-3-7749-4206-6.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Typ: AECA
 • SAMUEL, Marián - KOVÁR, Branislav. New discoveries of the La Téne period from the northern terrace of Bratislava castle. In Kelti / The Celts / Die Kelten 2019 : 20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - Kniha abstraktov. - Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019, s. 28. ISBN 978-80-8196-032-1.(APVV-14-0842 : Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami. VEGA č. 2/0001/18 : Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku). Typ: AFL
 • SAMUEL, Marián - GÁBOR, Peter. Výskum v kostole z pohľadu archeológov. In Bananský hlásnik, 2019, č. 1, s. 5. Typ: GII
 • SOJÁK, Marián. Dejiny obce od praveku po prvé písomné pramene. In Švábovce. - Švábovce : Obec, 2018, s. 29-44. ISBN 978-80-570-0093-8. Typ: ABD

  Citácie:
  [4.1] HUDÁKOVÁ, M. - HUDÁK, M. - TIMURA, J. Nepísané dejiny Hozelca. In Hozelec. Hozelec : Obec, 2018, s. 37-56. ISBN 978-80-971814-9-9.

 • SOJÁK, Marián - GALOVÁ, Zuzana. Spišský Štiavnik - Kostol narodenia Panny Márie p.č. 1 : VS 19892. Nitra : AÚ SAV, 2019. 105 s. Typ: AGI
 • SOJÁK, Marián. V časoch Rimanov a našich priamych predkov. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, s. 20-21. ISSN 1335-6828. Typ: BDF
 • SOJÁK, Marián. PhDr. Elena Miroššayová, CSc. jubilantkou. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. XXVI. Ročník - 2018. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2018, s. 149-150. ISBN 978-80-971553-5-3. Typ: EDJ
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Beatrice sa nakoniec vyrovnala starším sestrám. In HistoryWeb, 2019, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/beatrice-sa-nakoniec-vyrovnala-starsim-sestram>. Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra ovládla stredoveké Anglicko. In HistoryWeb [serial], 2019, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-ovladla-stredoveke-anglicko>. Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Kráľovná, ktorá sa stala šialenou [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obravky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kralovna-ktora-sa-stala-sialenou>. Typ: BDF
 • VARSIK, Vladimír. Na severnom brehu Dunaja : Rímske stavby pre germánsku nobilitu v období neskorej antiky. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 78-90. ISBN 978-80-99911-00-1. Typ: BEF
 • VONČINA, Grzegorz - CHACHULA, Piotr - KROBICKI, Michal - WAWRZCZAK, Maciej. Assessment of environmental and cultural values of Jarmuta Hill in Szczawnica (Polish Carpathians). In International Journal of Conservation Science, 2018, vol. 9, issue 3, p. 475-500. ISSN 2067-533X. Typ: ADMB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Zachodniokarpackie surowce kamienne (radiolaryt i andezyt) i ich wykorzystanie w epokach kamienia i brazu, ze szczególnym uwzglednieniem Kotliny Sandomierskiej. In Archeologia Kotliny Sandomierskiej : Tom 2. - Stalowa Wola : Muzeum Regionalne, 2018, s. 49-103. ISBN 978-83-65145-22-2. Dostupné na internete: <www.muzeum.stalowawola.pl/pl/wizyty/wydawnictwa/item/download/1288>. Typ: ABC
 • WAWRZCZAK, Maciej. Archeologiczne badania powierzchniowe w Pieninach : III. komunikat z prac w 2013 roku = The third report from archaeological surface research carried out in the Pieniny Mts. in 2013. In Pieniny - Przyroda i Czlowiek, 2018, tom 15, s. 117-129. ISSN 1230-4751. Typ: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Przypadkowe znalezisko artefaktów kamiennych z Jaworek - Bialej Wody, gm. Szczawnica, woj. malopolskie. In Pieniny - Przyroda i Czlowiek, 2018, tom 15, s. 131-135. ISSN 1230-4751. Typ: ADEB
 • WAWRZCZAK, Maciej. Významné speleoarcheologické lokality na Slovensku... In Prace Pieninskie, 2018, tom 28, s. 515-517. Recenzia na: Významné speleoarcheologické lokality na Slovensku / zost. Zuzana Šimková, Marianna Lázničková. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2017. - ISBN 978-80-88924-99-9. Typ: EDI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus