Informačná stránka organizácie SAV

Archeologický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava - STEHLÍKOVÁ, Jana. Significant Crossroads at the Lower Reaches of the River Váh : Preliminary Report. In 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology : Abstract Book : Warsaw, 17 - 18 of January 2019. Aleksandra Choluj, Malgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, Artur Brzóska (editors). - Warszawa : University, 2019, s. 21.(VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt). Typ: AFE
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Komárne [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Komarno_danova_web.pdf>. Typ: GHG
 • DAŇOVÁ, Klaudia. Záchranný výskum v Seredi [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/SAV3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W75FA0G9/Sered_danova_web.pdf>. Typ: GHG
 • ELSCHEK, Kristian. Jantárová cesta a Záhorie : Germánske elity vo svetle rímskych stavieb, kniežacích hrobov a rímskeho importu v Bratislave-Dúbravke a Zohore. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 91-105. ISBN 978-80-99911-00-1. Typ: BEF
 • GÁBOR, Peter. Kultúrny vývoj želiezovskej skupiny na Trnavskej tabuli na základe výskumu v Blatnom. Bratislava : UK FF ; Nitra : AÚ SAV, 2018. 170 s. Typ: DAI
 • GRÖMER, Karina - RAMSL, Peter Christoph - WILTSCHKE-SCHROTTA, Karin - WOLLMANN, Jessica. Latènezeitliche Gräber aus Schrattenberg mit „Torques“ und Textil. In Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien : Serie A, 2019, vol. 121, s. 5-33. ISSN 0083-6133.(SASPRO 1340/03/03 : Identifikácia mužov na laténskych pohrebiskách v strednom Podunajsku). Typ: ADEB
 • HOLEŠČÁK, Michal. Mongol archery equipment through the prism of the Secret History of the Mongols. In Mongolica : an International Journal of Mongol Studies, 2018, vol. 52, p. 38-44. ISSN 1024-3143.(VEGA č. 2/0075/16 : Archeologické štúdie k včasnému stredoveku. VEGA č. 2/0037/17 : Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách). Typ: ADEB
 • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián. Pazúrik jurský podkrakovský v nálezoch na západnom Slovensku. In Petroarcheologický výzkum neolitu a eneolitu ve Slezsku. - Opava : Ústav archeologie FPF Slezské univerzity, 2018, s. 187-196. ISBN 978-80-7510-288-1.(APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku). Typ: AECA
 • KAŇÁKOVÁ, Ludmila - BÁTORA, Jozef - NOSEK, Vojtěch. Use- wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. In Journal of Archaeological Science, 2019, p. 25-35, vol. 23. ISSN 0305-4403. Typ: ADCA
 • KOMORÓCZY, Balázs - VLACH, Marek - HÜSSEN, Claus-Michael - RAJTÁR, Ján. The possibilities of 14C dating of the Roman military interventions to the Middle Danube barbaricum. In Radiocarbon, 2018, vol. 60, no. 6, p. 1-16. (1.807 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0033-8222. Typ: ADCA
 • KOVÁR, Branislav. Čierna smrť zničila Afriku [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/cierna-smrt-znicila-afriku>. Typ: BDF
 • KOVÁR, Branislav. 10 najvýznamnejších archeologických objavov 2018 [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/10-najvyznamnejsich-archeologickych-objavov-2018>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica-Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archelogický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2016-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Lesenice - Agroturistické zariadenie - Penzión [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-LESENICE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťné Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologciký ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2017-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Mincovňa Kremnica - Átrium administratívneho objektu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-MINCOVNA-2017-SAV-poster-na-web-k%C3%B3pia.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Meštianky dom na Dolnej ulici v Kremnici [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-KCA-DOLNA-2017-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Šášovské Podhradie - NKP hrad Šášov [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-SASOV-2018-SAV-poster-A4-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Žarnovica - Revišťské Podzámčie - NKP hrad Revište [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-REVISTE-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • KUČERÁKOVÁ, Kristína. Čerenčany - výstavba rodinného domu [elektronický zdroj]. Nitra : Archeologický ústav SAV, 2019. Nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <http://archeol.sav.sk/files/ODOVZDAT-CERENCANY-2018-SAV-poster-na-web.pdf>. Typ: GHG
 • MEADOWS, John - MÜLLER-SCHEEßEL, Nils - CHEBEN, Ivan - AGERSKOV ROSE, Helene - FURHOLT, Martin. Temporal dynamics of Linearbandkeramik houses and settlements, and their implications for detecting the environmental impact of early farming. In Holocene, 2019, vol. 29, no. 1, p. 2-32. ISSN 0959-6836. Typ: ADEB
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. A Naszvad-Jánoska parti közep-és kora újkori temetö (Szöke Béla 1938. és 1943. évi ásatása). In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-973199-1-5. Typ: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Stredoveké a včasnonovoveké pohrebisko v Nesvadoch, poloha Jánoska part : (Výskum Bélu Szökeho v rokoch 1938 a 1943) = The medieval and early modern cemetery in the area "Jánoska part" of Nesvady (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 9-20. ISBN 978-80-9731199-0-8. Typ: AEDA
 • NEVIZÁNSKY, Gabriel - PROHÁSZKA, Péter. Adalékok Gond Ignác régészeti müködéséhez. In Honismeret, 2019, roč. 47, č. 1, s. 60-66. Typ: BDE
 • PROHÁSZKA, Péter. Adalélok a Tiszabura tiszai gáti avar lelöhelyek kutatástörténetéhez. In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 173-182.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. V. századi sírok Sommereinból (Niederösterreich, Ausztria). In Tisicum, 2018, évf. 26, s. 145-156.(SASPRO 0104/01/03 : Archívne údaje o archeologických náleziskách, nálezoch a pokladoch z územia Slovenska). Typ: ADEB
 • PROHÁSZKA, Péter. Údaje k poprave brigádneho generála Ladislava Ocskaya = New archive data about the death of the brigadier László Ocskay (Summary). In Musaeum Hungaricum 7 : Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. - Boldog : Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi, 2018, s. 21-29. ISBN 978-80-9731199-0-8. Typ: AEDA
 • PROHÁSZKA, Péter. Adatok Ocskay László brigadéros kivégzéséhez. In A Musaeum Hungaricum 7 : A szlovákai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja címü konferencia tanulmánykötete. - Boldogfa : Mátyusföldi Muzeológiai Társaság, 2018, s. 21-24. ISBN 978-80-973199-1-5. Typ: AEDA
 • SAMUEL, Marián - GÁBOR, Peter. Výskum v kostole z pohľadu archeológov. In Bananský hlásnik, 2019, č. 1, s. 5. Typ: GII
 • SOJÁK, Marián. Dejiny obce od praveku po prvé písomné pramene. In Švábovce. - Švábovce : Obec, 2018, s. 29-44. ISBN 978-80-570-0093-8. Typ: ABD

  Citácie:
  [4.1] HUDÁKOVÁ, M. - HUDÁK, M. - TIMURA, J. Nepísané dejiny Hozelca. In Hozelec. Hozelec : Obec, 2018, s. 37-56. ISBN 978-80-971814-9-9.

 • SOJÁK, Marián. V časoch Rimanov a našich priamych predkov. In Tatry : Dvojmesačník o krásach tatranskej prírody, jej ochrane, starostlivosti o lesné ekosystémy, turistike, športe a cestovnom ruchu v TANAPe, 2019, ročník LVIII, s. 20-21. ISSN 1335-6828. Typ: BDF
 • SOJÁK, Marián. PhDr. Elena Miroššayová, CSc. jubilantkou. In Z minulosti Spiša : ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči. XXVI. Ročník - 2018. - Levoča : Spišský dejepisný spolok, 2018, s. 149-150. ISBN 978-80-971553-5-3. Typ: EDJ
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Beatrice sa nakoniec vyrovnala starším sestrám. In HistoryWeb, 2019, č. 1, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/beatrice-sa-nakoniec-vyrovnala-starsim-sestram>. Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Eleonóra ovládla stredoveké Anglicko. In HistoryWeb [serial], 2019, č. 3, nestr. ISSN 1338-8789. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/eleonora-ovladla-stredoveke-anglicko>. Typ: BDF
 • VANGĽOVÁ, Terézia. Kráľovná, ktorá sa stala šialenou [elektronický zdroj]. Názov z titulnej obravky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kralovna-ktora-sa-stala-sialenou>. Typ: BDF
 • VARSIK, Vladimír. Na severnom brehu Dunaja : Rímske stavby pre germánsku nobilitu v období neskorej antiky. In Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja : Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Rastislav Šenkirik, Lucia Gembešová, Helena Bakaljarová, Michal Škrovina (editori). - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2018, s. 78-90. ISBN 978-80-99911-00-1. Typ: BEF

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus