Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír - KARASOVÁ, Katarína - CHRANČOKOVÁ, Martina. Do Research and Innovation Stimuli Improve the Competetitiveness of Private Firms? : Evidence from the Slovak Republic. In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, s. 95-102. ISSN 1849-7535.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: ADMB
 • BALÁŽ, Vladimír - JECK, Tomáš. Socioeconomic Background versus Public Support : what Matters for Student Performance? In Economic and Social Development : 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Socio Economic Problems of Sustainable Development": book of proceedings, Baku, 14-15 February 2019 [elektronický zdroj]. - Varazdin, Croatia : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019, p. 156-164. ISSN 1849-7535.(Economic and Social Development: Socio Economic Problems of Sustainable Development : International Scientific Conference). Typ: AFC
 • BALÁŽ, Vladimír. Základný príjem: ako dopadol fínsky experiment? In Denník N, 2019, roč. 5, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Demokrati vracajú Trumpov úder. Ale koho trafia? In Denník N, 16.4. 2019, roč. 4, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Naplánujte si finančnú pohodu. In FinPro, 2018, č. 3, s. 14-15. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Národní měna je luxus. A euro Slovensku svědčí. In Hospodářské noviny, 29.4. 2019, s. 7. ISSN 0862-9587. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Malé firmy by mali na Slovensku staviť aj na inovácie (Rozhovor). In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 30.4.-1.5. 2019, roč. XXV, č. 83, s. 3. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Kde pramení marazmus výskumu, vývoja a inovácií? In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 16.4. 2019, roč. XXV, č. 75, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Digitálna éra uvoľní množstvo pracovných síl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXVII, č. 33, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Objektívne zrkadlo komisie v krajinách krivých zrkadiel. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 2019, roč. XXV, č. 57, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana. Beyond the language given: the neurobiological infrastructure for pragmatic inferencing. Nijmegen : Radboud Universiteit, 2019. 221 s. Typ: DAI
 • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Vzťahy Rusínov a Ukrajincov v rokoch 2004 – 2017 = Interethnic relations of Ruthenians and Ukrainians in 2004 – 2017. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 167-178. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155306768012-durkovska-kentos.pdf>(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADMB
 • GABZDILOVÁ, Soňa. Napĺňanie minoritných práv maďarskej menšiny na Slovensku koncom 40. rokov 20. storočia = Fulfillment of minority rights of Hungarian minority in Slovakia at the end of forth decade of 20th century. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 1-18. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257224801-gabzdilova.pdf>. Typ: ADFB
 • GAJDOŠ, Marián. Rusíni na Slovensku a obnovenie republiky v roku 1945. In Rusíni a Československo (1918 -1938) : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 77-86. ISBN 978-80-971779-9-7. Typ: AEDA
 • GALLOVÁ, Miroslava. Správa zmedziodborovej konferencie „Na prahu nové doby“, Praha, Česká republika, 26. –29. október 2018 = Interdisciplinary Conference Report “On the Threshold of a New Era“, Prague, Czech Republic, 26th – 29th October 2018. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 60-62. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541836507-gallova-sprava-z%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • GARDINER, Gwen - SAUERBERGER, Kyle - HALAMA, Peter. Members of the International Situations Project, and David Funder. Towards meaningful comparisons of personality in large-scale cross-cultural studies. In In praise of an inquisitive mind : a Festschrift in Honou of Jüri Allik on the Occasion of his 70th Birthday. - Tartu : Published in Estonia by the University of Tartu Press, 2019, p. 124-140. ISBN 978-9949-77-997-0. Typ: ABC
 • GARDINER, Gwendolyn - GUILLAUME, Esther - STAUNER, Nick - BAE, Jaechang - HAN, Gyuseong - HALAMA, Peter - MOON, Jungsoon. Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set. Gwendolyn Gardiner, Esther Guillaume, Nick Stauner, Jaechang Bae, Gyuseong Han,Jungsoon Moon, Igor Bronin,Christina Ivanova, Joey T. Cheng, François De Kock, Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Peter Halama, Ryan Hong, Paweł Izdebski, Clara Kulich, Fabio Lorenzi-Cioldi, Lars Penke, Piotr Szarota, Jessica Tracy, Yu Yang, David Funder. In International Journal of Personality Psychology, 2019, vol. 5, p. 1-17. ISSN 2451-9243. Typ: ADEB
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Do emotions matter? The relationship between math anxiety, trait anxiety, and problem solving ability. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 4, p. 226-244. (0.511 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • HELDÁKOVÁ, Lucia - KOHOUTOVÁ, Klara. Problematika etnicity a oral history – možnosti výzkumu na příkladu rusínské a ukrajinské menšiny = Ethnicity issues and oral history – research possibilities through the example of the Ruthenian and Ukrainian minorities. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 19-29. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257230202-heldakova-kohoutova.pdf>(Vega č. 2/0059/14 : Riešenie ukrajinskej otázky na Slovensku v období socialistického experimentu). Typ: ADFB
 • HLAVÁČOVÁ, Anna. Úvahy o smere putovania. In Postoj : konzervatívny denník [serial], 9.5. 2019, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.postoj.sk/43257/uvahy-o-smere-putovania>(APVV-15-0526 : Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie). Typ: GII
 • JELEŇOVÁ, Iveta - SÁPOSOVÁ, Zlatica. Jazyk, interetnické vzťahy a používanie maďarského jazyka v Košiciach. Recenzenti: Jozef Výrost, Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav CSPV SAV : Fórum Maďarov v Košiciach, 2018. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-89524-28-0. Typ: AAB
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír. International migration in Slovakia : past, present and future. In Phantom Menace : The Politics and Policies of Migration in Central Europe. - Bratislava ; Praha : Institute for Public Affairs : Heinrich-Böll-Stiftung, 2018, s. 16-38. ISBN 978-80-89345-72-4. Dostupné na internete: <http://www.ivo.sk/buxus/docs//publikacie/subory/Phantom_Menace_The_Politics_and_Policies_of_Migration_in_Central_Europe.pdf>. Typ: BBB
 • KOHOUTOVÁ, Klara. Conference report from the sixth International Conference of the Czech Oral History Association: From Democracy to Democracy: Oral History in Research of Contemporary History, Olomouc 6th – 7th February 2019. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 63-64. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541840208-conference-report%E2%80%A6.pdf>. Typ: GII
 • KONEČNÝ, Stanislav. Ústavnoprávne pomery po zániku Československa v roku 1939 = Constitutional and legal ratios after the dissolution of Czechoslovakia in 1939. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 44-61. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257240004-konecny.pdf>. Typ: ADFB
 • KONEČNÝ, Stanislav. Československo a otázka identity rusínskeho obyvateľstva. In Rusíni a Československo (1918 -1938) : zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie, venovanej 100. výročiu vzniku ČSR, konanej dňa 15.11.2018 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. - Bratislava : Združenie inteligencie Rusínov Slovenska, 2018, s. 65-75. ISBN 978-80-971779-9-7. Typ: AEDA
 • KŘESŤANOVÁ, Jana - ŠÍDLO, Luděk - ŠPROCHA, Branislav. Pohyb obyvateľstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období 1996-2015 pohledem Webbova diagramu = Population Change in Czechia and Slovakia on the Municipal Level in 1996-2015 Examined Using the Webb Diagram. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2019, roč. 61, č. 1, s. 28-41. ISSN 0011-8265. Typ: ADMB
 • KURINCOVÁ ČAVOJOVÁ, Vladimíra - SECARĂ, Eugen‐Călin - JURKOVIČ, Marek - ŠROL, Jakub. Reception and willingness to share pseudo‐profound bullshit and their relation to other epistemically suspect beliefs and cognitive ability in Slovakia and Romania. In Applied Cognitive Psychology, 2019, vol. 33, no. 2, p. 299-311. ISSN 0888-4080. Typ: ADCA
 • LOZIAK, Alexander. Bahadir, Bozoglan. Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 1, s. 58-59. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Recenzia na: Psychological, Social, and CulturalAspects of Internet Addiction / Bahadir, Bozoglan. - Hershey : PA, 2018. - ISBN 9781522534785. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541831606-anotacia-loziak-docx.pdf>. Typ: EDI
 • MARTINČEKOVÁ, Lucia. Odpustenie sebe: teoretické východiská. In e-psychologie elektronický časopis ČMPS, 2018, roč. 12, č. 4, s. 31-46. ISSN 1802-8853. Typ: ADEB
 • MARTINČEKOVÁ, Lucia - ŠKROBÁKOVÁ, Žaneta. Transition from work to retirement: theoretical models and factors of adaptation. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2019, roč. 22, č. 1, s. 1-15. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Názov z. Typ: ADFB
 • MOJŽIŠ, Ján - KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Crawling and Analysis of Online Discussions in Major Slovak National Newspapers. In 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems : Proceedings. - Spain : IEEE, 2018, p. 119-126. ISBN 978-1-5386-1121-0.(INES 2018 : 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems). Typ: ADMB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - VALUŠ, Lenka. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku [Prevalence of the burnout syndrome among physicians at psychiatric departments and ambulances in Slovakia]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2018, roč. 114, č. 6, s. 237-243. ISSN 1212-0383. Typ: ADMB
 • OLEJNÍK, Milan. Krajinská kresťansko-socialistická strana v reflexii dobových slovenských periodík (1923 – 1927) = Land Christian Socialist Party in the reflection of contemporary Slovak periodicals (1923 – 1927). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 62-74. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257250705-olejnik.pdf>. Typ: ADFB
 • PORUBČINOVÁ, Martina. Nové pracovné požiadavky v kontexte vývoja priemyslu 4.0. In Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23.-24.5.2018 v Bratislave. Editor: Eva Laiferová, recenzenti: Peter Guráň, Roman Hofreiter. - Bratislava : STIMUL, 2018, s. 128-138. ISBN 978-80-8127-231-8.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku : výročná vedecká konferencia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV). Typ: AFD
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica. Presídlenie Slovákov z Maďarska do Československa (propagačná činnosť Československej presídľovacej komisie a sťažnosti slovenských presídlencov počas výmeny obyvateľstva) = The Displacement of Slovaks from Hungary to Czechoslovakia (Promotion activities of the Czechoslovak Commission of Resettlement and complaints of displaced Slovak people during the population exchange). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 75-91. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257254806-saposova.pdf>. Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Fertility and Religious Belief : old and new relationships in Slovakia. In Journal for the Study of Religions and Ideologies, 2019, vol. 18, no. 52, p. 63-79. ISSN 1583-0039. Typ: ADCB
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Projekcia generačnej plodnosti a sobášnosti v spojitosti s najvyšším dosiahnutým vzdelaním = Projection of cohort fertility and nuptiality in relation to the highest education attained. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 14-36. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • ŠPROCHA, Branislav. Demografická budúcnosť EÚ v prognózach EUROSTATU = Demographic future of the EU in EUROSTAT´S projections. In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 2, s. 48-65. ISSN 1210-1095. Typ: ADFB
 • ŠUTAJ, Štefan - HELDÁKOVÁ, Lucia. Košice po druhej svetovej vojne a vybrané aspekty kultúrneho života = Košice after the Second World War and selected aspects of cultural life. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 92-104. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257260107-sutaj-heldakova.pdf>. Typ: ADFB
 • ŠUTAJ, Štefan - FICERI, Ondrej. Časopis Človek a spoločnosť dvadsať ročný – Marian Gajdoš sedemdesiatročný. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, supplement, s. 1-4. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. vyšlo aj v angličtine: Journal Človek a spoločnosť / Individual and Society Twenty Years – Marián Gajdoš, Seventy Years. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155257126400-editorial-sk.pdf>. Typ: BDF
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI
 • TIŠLIAR, Pavol - ŠPROCHA, Branislav - ŠKORVÁNKOVÁ, Eva. Trends and Directions in Population Policy in Slovakia, 1918-1945. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 83-101. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • VÝROST, Jozef - DOBEŠ, Marek. Trust in People and Attitudes Towards Immigration. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [serial], 2019, roč. 22, č. 1, s. 34-43. (2019 - ERIH PLUS, EBSCO, INDEX COPERNICUS, CEEOL, CEJSH, DOAJ). ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: <http://www.clovekaspolocnost.sk/UserFiles/article/files/155541813003-trust-in-people-and%E2%80%A6.pdf>(APVV-15-0475 : Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004 – 2020) – (TESS2)). Typ: ADFB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus