Informačná stránka organizácie SAV

Historický ústav SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • ANEV, Petr - LONDÁK, Miroslav. VALO Jozef (někdy uváděn jako Jozef VALLO) : * 7. března 1898 Farkašín (dnes Vlčkovce), okr. Trnava † 16. února 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 513-516. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • ANĚV, Petr - SIKORA, Stanislav. BOĎA Miloslav : * 10. února 1927 Dubové, okr. Turčianske Teplice † 24. listopadu 2010. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 183-184. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Cyrilo-Metodská tradícia - integračný prvok čs. štátnosti? In Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách. - Zlín : Sdružení Evropská kultúrní stezka sv. Cyrila a Metoděje, 2018, s. ISBN 978-80-27050-246. Typ: ABC
 • ARPÁŠ, Róbert. Slovenská autonomistická mládež proti československej jednote [The Slovak Autonomist Zouth against Czechoslovak Unity]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 157-171. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • ARPÁŠ, Róbert. Československo – národný štát Čechoslovákov? Úloha slovenskej otázky v československej politike. In Československo 1918–1938/2018. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, s. 39-50. ISBN 978-80-7394-725-5.(VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria). Typ: AECA
 • ARPÁŠ, Róbert. Štátna ideológia verzus národné ambície. Návrhy ministra Ivana Dérera z roku 1938 na riešenie slovenskej otázky. In Úředník sluhou mnoha pánů? : Nacionalizace a politizace veřejné správy ve střední Evropě 1848-1948 ; recenzenti:Jan Galandauer, Jan Kahuda. - Praha : Centrum středoevropských studií, společné pracoviště vysoké školy CEVRO Institut a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 2018, s. 205-216. ISBN 978-80-87782-50-7.(VEGA 1/0093/18 : Od demokracie k autoritárstvu. Zmeny slovenskej spoločnosti počas autonómie (1938–1939) na príklade Ponitria). Typ: AFA
 • BADA, Michal. Zaujímavé detaily na málo známej vedute Bratislavy zo 16. storočia [Interesting Details from a Little-Known Panorama of Bratislava from the 16th Century]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 29-34. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: AEDA
 • BYSTRICKÝ, Peter. Psia hviezda a psie dni : aj psy majú svoje dni [The Dog Star and Dog days. Dogs also have their Days]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s.31-38. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • ČIČAJ, Viliam. Veduta v novovekom mediálnom priestore [Die Vedute im medialen Raum der Neuzeit]. In Documenta Pragensia, 2017, xXXVI, s. 73-84. ISSN 0231-7443.(Vega 2/0074/15 : Ars apodemica alebo umenie cestovať). Typ: AFA
 • ČIČAJ, Viliam. Duchoňová, Diana. Palatín Mikuláš Esterházy. Dvorská spoločnosť a aristokratická každodennosť. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Historický ústav SAV, VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2017, 558 s. ISBN 978-80-224-16061. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 173-175. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Palatín Mikuláš Esterházy / Diana Duchoňová. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2017. Typ: EDI
 • DEMMEL, József. Spisovateľ politikom, politik spisovateľom ? : Viliam Paulíni -Tóth, Béla Grünwald a slovensko-maďarské vzťahy v roku 1874. In Spisovateľ ako sociálna rola. - Bratislava : VEDA, 2018, s. 17-43. ISBN 978-80-224-1682-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AEDA
 • DRÁBIK, Jakub. Fenomén násilia v ideológii a praxi Národnej obce fašistickej [The Phenomenon of Violence in the Ideology and Practice of the National Fascist Community]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 167-184. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • DRÁBIK, Jakub. Pokus o revolúciu ukončili guľky Freikorps. In HistoryWeb. - Banská Bystrica : HistoryWeb.sk, 2019, 15.1., [7 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/pokus-o-revoluciu-ukoncili-gulky-freikorps>. Typ: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Mnohí slovenskí kňazi podľahli vábeniu fašizmu. In HistoryWeb, 2019, 12.4., s. 1-7. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935-1945) / Miloslav Szabó. - Bratislava : Slovart, 2019. - ISBN 978-80-556-3902-4. Typ: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Zakázať fašistom stranu pomôže, ale problém to nerieši. In Denník N, 2015, 8.4., s. 1-4. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1435905/zakazat-fasistom-stranu-pomoze-ale-problem-to-neriesi/?ref=list>. Typ: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Kotleba zmenil rétoriku, nie obsah. In Týždeň, 2019, 12.5. ISSN 1336-5932. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/reportaze/55344/kotleba-zmenil-retoriku-nie-obsah/>. Typ: GII
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - DUCHOŇ, Michal. Mravnostné delikty žien v ranom novoveku (na príklade Pezinka v 17. storočí) [Moral Offences Committed by Women in Early Modern Times (As Demonstrated by Examples from the City of Pezinok in the 17th Century)]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 57-82. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní aristokratického dvora. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 11. ISBN 978-80-568-0185-7. Typ: AFF
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. "Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci." Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí. In Pálffyovci : dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie. - Malacky : Mestské centrum kultúry Malacky : Múzeum Michala Tillnera, 2018, s. 135-148. ISBN 978-80-89835-04-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEF
 • Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja [A Historian on the Road. The Jubilee of Viliam Čičaj]. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 320 s. ISBN 978-80-224-1708-2(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: FAI
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - LENGYELOVÁ, Tünde. Na úvod ... In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 15-16. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: GII
 • ĎURČO, Michal. Jančura, Mikuláš. Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918-1938. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017, 170 s. ISBN 978-80-815-255--68. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 181-183. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Typ: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Spolupráca v zdravotníctve medzi ČSR a socialistickými krajinami Ázie v rokoch 1956-1957 očami ministra Plojhara [Healthcare Cooperation between the CSR and the Socialist Countries of Asia between 1956 and 1957 theough the Eyes of Minister Plojhar]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 391-406. ISBN 978-80-224-1733-4.(VEGA 2/0100/16 : Zdravotníctvo na Slovensku v rokoch 1948-1966. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Le traité franco-yugoslave et l´Italie: Aristide Briand et l´aboutissement des pourparlers (1925-1927). In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, no. 1-2, pp. 54-89.(Vega 2/0135/15 : Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914-1940). Typ: ADEB
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Neoslavistická epizóda v profesionálnom živote Bohdana Pavlů [The Neoslavic Episode in the Professional Life of Bohdan Pavlů]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 73-87. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. On the decision making of the Papal Curia at the beginning of the 16th Century, according to the minutes of the Consistorial Archive. In Slovak Studies : Rivista dell´Istituto storico Slovacco di Roma, 2018, no. 1-2, pp. 7-29.(APVV - 15 - 0554 : Intelektuálne dedistvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: ABA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Peter Fradelius a jeho zbierka básní k roku 1618 [An Exceptional medieval Chronicle: Peter Fradelius and His Collection of Poems up to 1618]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 179-188. ISBN 978-80-224-1708-2.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AEDA
 • FRIMMOVÁ, Eva. Politika, ideológia a propaganda v roku 1515. In Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 18.-19. november 2016, Bratislava ; recenzovali: Jana Nechutová, Pavol Valachovič. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 164-177. ISBN 978-80-223-4626-9.(Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie). Typ: AFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Frölichove kalendáre a cestovné príručky z obdobia novoveku. In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ: Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 15. ISBN 978-80-568-0185-7. Typ: AFF
 • FRIMMOVÁ, Eva. Jozef Hejnic a Jan Martínek. In Sambucus, 2018, roč. 13, s.197-198. Typ: EDI
 • FUNDÁRKOVÁ, Anna. Viacjazyčnosť v rode Pálffyovcov v 16. - 17. storočí [Multilingualism and the Pálffy Family in the 16th - 17th Centuries]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 123-132. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0134/16 : Politické skupiny ako determinanti stavovskej politiky v Uhorskom kráľovstve v období raného novoveku). Typ: AEDA
 • GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) : In memoriam József Könyöki [The Pressburg Town Museum in the Context of Time (1868-1918)]. Recenzenti Peter Buday, Daniel Hupko, Elena Mannová. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 212 s. ISBN 978-80-224-1707-5(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • GAUČÍK, Štefan. Magyar szövetkezeti reintegráció a felvidéki területeken (1938-1943) [Hungarian Cooperative Reintegration after the First Vienna Award (1938-1943)]. In Múltunk : politikaitörténeti folyóirat, 2019, 64, 1, s. 151-181. ISSN 0864-960X.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: ADEB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Slovakia´s economic and political development in the communist regime of post-1948 Czechoslovakia and its environmental context. In Environmentalism under authoritarian regimes : Myth, Propaganda, Reality. - London ; New York : Routledge Taylor Francis Group, 2019, s. 145-161. ISBN 978-1-138-54328-7. Typ: ABC
 • HALLON, Ľudovít. Rudolf Kubiš, zabudnutá osobnosť slovenského bankovníctva [Rudolf Kubiš, a Forgotten Personality of the Slovak Banking System]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 231-252. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945). Typ: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - PACH, Ladislav - ŠKULTÉTY, Štefan - UHER, Michal - MILATA, Viktor. Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história sklárskeho priemyslu a smaltov na Slovensku. 2/1. Posúdili: Miroslav Sabol. Bratislava : SPEKTRUM STU, 2018. 93 s. ISBN 978-80-227-4842-1(Vega 2/0144/13 : Spoločenské súvislosti ochrany životného prostredia na Slovensku od priemyselnej revolúcie do druhej svetovej vojny. Vega 2/0164/13 : Dejiny potravinárstva na Slovensku vo výrobe, výskumu a odbornom školstve). Typ: BAB
 • HALLON, Ľudovít. Skok do priepasti : Tatra banka. Vlajková loď slovenského peňažníctva [A leap into the abyss. The Tatra bank, flagship of Slovak finance]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 18-24. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HANULA, Matej. Pittsburská dohoda a jej druhý život: nástroj politického zápasu v medzivojnovom Slovensku [The Pittsburgh Agreement and its Second Life: A Tool for the political Battle in the Interwar Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 131-146. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • HAVIAROVÁ, Michaela - JANURA, Tomáš. Vývoj rezidenčnej siete Máriássyovcov v Markušovciach a Čepanovciach v rokoch 1526-1848. Posúdil: Miroslav Števík. In Spiš. Vlastivedný zborník 9. - Spišská Nová Ves : Vydalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, 2018, s. 63-77. ISBN 978-80-85173-29-1. Typ: AEDA
 • HAVLÍK, Adam - LONDÁK, Miroslav. ZOZUĽÁK Michal : * 7. března 1940 Bačkov, okr. Trebišov. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 560-562. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "...sieť, ktorú hodíš do tejto rieky, nikdy nevytiahneš prázdnu" : ryby v stredovekej životospráve ["... if you throw a net into this river, it will never come out empty". Fish in medieval way of life]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 17-24. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Poklady stredoveku : spoločensko-kultúrny život na územmí stredovekého Slovenska formovali aj knižnice. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2019, roč. 7, č. 4, s. 20-21. ISSN 1339-3634. Typ: BDF
 • HLAVINKA, Ján - FIAMOVÁ, Martina. Medzi deportáciami a povstaním: postavenie židosvského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1943-1944 [Between Deportations and the Uprising: The Position of the Jewish Population in Slovakia from 1943 to 1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 269-282. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0110/16 : Nábor a vojenská služba slovenských Nemcov vo Waffen-SS 1939-1945. Predpoklady, priebeh, zaradenie do jednotlivých formácií a trestno-právne dôsledky po roku 1945). Typ: AEDA
 • HOLEC, Roman. Svetozár Hurban Vajanský vo svetle generačnej metódy. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 115-130. ISBN 978-80-224-1697-9. Typ: ABD
 • HOLEC, Roman. Nevyužitý potenciál : Dunajské nádeje a Československo [Unused Potential. The Danubian hope and Czechoslovakia]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 12-17. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOLEC, Roman. Coburgovci : príbeh jedného sporu. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 25-32. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • HOLLÝ, Karol. Vajanského koncepcia národných dejín. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 71-91. ISBN 978-80-224-1697-9.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: ABD
 • HOLLÝ, Karol. K dejinám evanjelického školstva v Nadlaku na začiatku 20. storočia. In Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov : zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala v Nadlaku 16. - 17. marca 2018 ; recenzenti: Marta Dobrotková, Rastislav Kožiak. - Nadlak : Vydavateľstvo - Editura Ivan Krasko, 2018, s. 105-115. ISBN 978-973-107-134-3. Vyšlo aj HOLLÝ, Karol. K dejinám evanjelického školstva v Nadlaku na začiatku 20. storočia. In Dolnozemský Slovák. Časopis Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Roč. 23 (38.), č.3-4 (2018), s. 34-42(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: AFA
 • HOMOĽA, Tomáš. "Iba ja a on" : Matej Korvín očami súčasníkov [Only me and him Mathias Corvinus through the eyes of comtemporaries]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 5, s. 39-43. ISSN 1335-8316.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Typ: BDF
 • HUDÁČEK, Pavol. Štefan I. A Boleslav Chrabrý. Obsadenie časti Uhorska podľa Galla Anonyma a Uhorsko-poľskej kroniky (Druhá časť) [Stephen I of Hungary and Bolesław I the Brave. Occupation of a part of the Kingdom of Hungary according to Gallus Anonymous and the Hungarian-Polish Chronicle (Second part)]. In Historia Slavorum Occidentis : czasopismo historyczne, 2019, vol. 20, nr. 1, s. 53-96. ISSN 2084-1213.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: ABA
 • HUDEK, Adam. The United Kingdom and Central Europe: A Dream of an Alternative. In Contemporary European history, 2019, vol. 28, issue 1, pp. 61-64. ISSN 0960-7773 (print). Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.cambridge.org/core/journals/contemporary-european-history/article/united-kingdom-and-central-europe-a-dream-of-an-alternative/F92C777F0B0B81D5C89A80FC4B7ABA63>. Typ: ADEB
 • HUDEK, Adam. Slovenská akadémia vied a vývoj vzťahov v slovenskej vedeckej obci v 50. a 60. rokoch 20. storočia [The Slovak Academy of Sciences and the Development of Relationships in the Slovak Scientific Community through the 1950s and 1960s]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 431-444. ISBN 978-80-224-1733-4.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AEDA
 • HUDEK, Adam. The Slovak Academy of Sciences in the Reform Process: Visions, Expectations and Demands. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 83-98. ISBN 978-3-525-35598-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AFA
 • JAKSICSOVÁ, Vlasta. Ivan Laluha - jeden z generácie 1968 [Ivan Laluha - One of the Generation of 1968]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 445-467. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Obsadzovanie úradníckych postov v Spišskej stolici v rokoch 1711-1785 [The Filling of Official Posts in the County of Spiš in the Period 1711-1785]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 23-51. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: ADDB
 • JANURA, Tomáš. Dejiny hradu. In Hrad Uhrovec : sprievodca po zrúcanine hradu. - Bratislava : Občianske združenie Hrad Uhrovec : Slovenský skauting, 2018, s. 5-15. ISBN 978-80-570-0631-2. Typ: AEDA
 • JANURA, Tomáš. Formovanie dvoch kaštieľov v Hanušovciach nad Topľou v dôsledku zmien vlastníckych pomerov panstva [The Development of Two Manor Houses in Hanušovce nad Topľou as a Result of Changes in the Ownership of the Property]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 149-162. ISBN 978-80-224-1708-2.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: AEDA
 • KAMENEC, Ivan. Arizačný proces a jeho vplyv na slovenskú spoločnosť [The Process of Aryanisation and Its Impact on Slovak Society]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 283-299. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • KAMENEC, Ivan. Iniciátori a vykonávatelia : krátky život Kultúrnej rady v roku 1940 [Initiators and Implementers. The brief life of the Cultural Council in 1940]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2018, roč. 17, č. 6, s. 33-40. ISSN 1335-8316. Typ: BDF
 • KAMENEC, Ivan. Život Jozefa Tisa je príbehom morálky... In Kritika & kontext, 20, roč. 22, č. 55, s. 29-37. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist / James Mace Ward. - Cornell University Press, 2014. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Malé dejiny v literárnom diele : Denisa Fulmeková: Doktor Mráz. Bratislava, Slovart, 2018. In Romboid, 2018, roč. 53, č.9-10, s. 104-108. ISSN 0231-6714. Recenzia na: Doktor Mráz / Denisa Fulmeková. - Bratislava : Slovart, 2018. Typ: EDI
 • KAMENEC, Ivan. Pôžitok z čítania (Janovica). In Kritika & kontext, 2018, roč. 22, č. 52, s. 112-113. ISSN 1335-1710. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Farár Tiso mal pre Nemcov veľkú cenu. In SME, 2019, roč. 27, 12.3., s. 14. ISSN 1335-440X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Znova o výročí : nacisti po "víťaznej vojne" nerátali ani s pretrvaním svojho "vzorového" satelitného štátu. In Denník N, 2019, 8. 3., s. 12. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Vozár, Jozef. Významní slovenskí právnici - Vladimír Fajnor. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 183-184. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Zaprášené histórie : denník Ivana Kamenca. 55 pracovníkov Historického ústavu SAV pripravilo originálnu knihu o našich dejinách. In Denník N, 2019, roč. 5, č. 7, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Tolerancia by nemala byť iba snaha o zmierenie za každú cenu, ale aj boj so zlom a s nenávisťou : denník Ivana Kamenca. Ivan Kamenec. In Denník N, 2019, 5.4., s. 9. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KAMENEC, Ivan. Mýtus o kapitulácii : v údajnom kapitulačnom dokumente Tisovej vlády nebolo ani slovo o kapitulácii. In Denník N, 2019, 7.máj. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • KÁZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra osveta v kompetencii Ministerstva školstva a národnej osvety 1938-1944 [Culture and Enlightenment under the Ministry of Education and national Enlightenment 1938-1944]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 203-216. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Kresťanský princíp "Miluj blížneho svojho" v podmienkach modernizácie spoločnosti = "Szeresd felebarátod" a kereszténység alapelve a társadalom modernizációs feltételeinek tükrében [Christian principle "Love the neighbour" in the times of society modernisation]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 28-40. ISBN 978-80-971528-7-1.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: AFB
 • KOVÁČ, Dušan. "Nová stredná Európa" u Tomáša G. Masaryka, Fridricha Naumanna a Milana Hodžu [The "New Central Europe" of Tomáš G. Masaryk, Friedrich Naumann and Milan Hodža]. In Studia historica Brunensia, 2017, vol. 64, no. 2, s. 45-61. ISSN 1803-7429. Číslo vyšlo 30. 11. 2018. Typ: ADEB
 • KOVÁČ, Dušan. Nacionalizmus, národy a národnostné menšiny v stredoeurópskom priestore na prelome storočí [Nationalism, Nations and Ethnic Minorities in Central Europe at the Turn of the Century]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 57-72. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AEDA
 • KOVÁČ, Dušan. Hrdina a nepriateľ : Masaryk a slovenská otázka [The hero and the enemy. Masaryk and the Slovak issue]. In Soudobé dějiny. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, roč. 26, č. 3-4, s. 338-347. ISSN 1210-7050.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Typ: AFA
 • KOVÁČ, Dušan. Rok 1918 a Slovensko. In Společné století : Česko-Slovensko 1918-2018. - Brno : Moravské zemské múzeum, 2018, s. 29-41. ISBN 978-80-7028-505-3. Typ: CKA
 • KOVÁČ, Dušan. Príbeh česko-slovenského štátu. Štyri kapitoly a epilóg. In Česko-slovenská/ Slovensko-česká výstava. - Praha ; Bratislava : Národní muzeum : Slovenské národné múzeum, 2018, s. 49-65. ISBN 978-80-7036-567-0. Typ: CKA
 • KOVÁČ, Dušan. Príbeh o tom, ako sa z "normálneho" človeka stal vojnový zločinec. In Kritika & kontext, 20, roč. 22, č. 55, s. 39-45. ISSN 1335-1710. Recenzia na: Priest, Politician, Collaborator: Jozef Tiso and the Making of Fascist Slovakia / James Mace Ward. - Cornell University Press, 2014. Typ: EDI
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Typ: FAI
 • KOVÁČ, Dušan. Skalica 1918. In Skalica 1918 : spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko. - Skalica : Záhorské múzeum, 2018, s. 3-4. ISBN 978-80-85446-98-2. Upravená reedícia publikácie z r. 1968. Typ: GII
 • KOWALSKÁ, Eva. Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália barónka Zay [Frömmigkeit, Fleiss, und Bildung seines Hertzens: Baroness Ludovica Amalia Zay]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 141-148. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • KOWALSKÁ, Eva. Ein umstrittener Missionar und Prediger: Nicolaus Kellio SJ (1643–1684). In Das Trienter Konzil und seine Rezeption im Ungarn des 16. und 17. Jahrhunderts. - Münster : Aschendorf Verlag, 2019, s. 215-225. ISBN 978-3-402-11603-6. ISSN 0171-3469.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: BEE
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid - ZVAROVÁ, Zuzana - MATEJKA, Miroslav. Kostol trinitárov v Ilave: archívno-historický a pamiatkový výskum. In Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : dejiny a pamiatková ochrana. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2018, s. 340-352. ISBN 978-80-227-4876-6. Druhé rozšírené vydanie. Typ: AEDA
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Chudobinská starostlivosť v Uhorsku v 18. storočí = Szegények gondozása a 18. századi Magyar Királyságban [Poor relief in Hungary in 18th Century]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 8-19. ISBN 978-80-971528-7-1.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: AFB
 • KŮŽELOVÁ, Michaela - MICHELA, Miroslav - STÝBLOVÁ, Magdaléna. Czechoslovakia. In The Handbook of Courage: cultural opposition and its Heritage in Eastern Europe. - Budapest : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018, s. 75-96. ISBN 978-963-416-142-4. Typ: BEE
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Mestské divadlo v Prešporku/Bratislave : z histórie. In Portál Slovenského národného divadla : 99. divadelná sezóna 2018/2019, 2019, apríl, s. 33. ISSN 1339-5122. Typ: GII
 • LENGYELOVÁ, Tünde. "Ešte to som chcel napísať..." Menej známa stránka snemu v Banskej Bystrici roku 1620 ["Another Thing I Wanted to Write..." Lesser-Known Aspects of the Banská bystrica Assembly in 1620]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 113-122. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: AEDA
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy (Príklad Alžbety Czoborovej a thurzovských panstiev na začiatku 17. storočia). In Panstvo ako podnik zemepanského hospodárenia : zborník abstraktov pozvaných prednášok z vedeckej konferencie. Zostavovateľ Zuzana Lopatková. - Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta katedra histórie, 2018, s. 21. ISBN 978-80-568-0185-7. Typ: AFF
 • LONDÁK, Miroslav. K vývoju slovenskej a československej ekonomiky v prvej polovici 70. rokov 20. storočia [On the development of the Slovak and Czechoslovak economies in the first half of the 1970s]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 197-205. ISBN 978-80-88292-24-1.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AECA
 • LONDÁK, Miroslav - LONDÁKOVÁ, Elena. Zánik česko-slovenskej federácie a základné tendencie vývoja Slovenska po roku 1993 [The Dissolution of the Czecho-Slovak Federation and Fundamental Trends in the Development of Slovakia after 1993]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 541-566. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: AEDA
 • LONDÁK, Miroslav. DUBČEK Štefan : * 23. srpna 1892 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 31. května 1969 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 291-293. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. KNOTEK Ivan : * 26. srpna 1936 Senica † ? In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 597-599. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. HRIVNÁK Pavol : * 9. října 1931 Malý Čepčín, okr. Turčianske Teplice † 3. února 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 472-474. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. OSOHA Ján : * 27. července 1901 Podolí, okr. Uherské Hradiště † 19. února 1945 Melk, Rakousko. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 138-140. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. PÚLL Ján : * 2. července 1914 Myjava † 22. prosince 1988 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 220-223. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. RIGO Emil : * 11. února 1926 Horné Orešany, okr. Trnava † 10. června 2017. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 246-248. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. PAVLENDA Viktor : * 23. ledna 1928 Katarínska Huta (dnes součást Cinobane), okr. Poltár † 5. července 1990 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 156-160. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. PEZLÁR Ľudovít : * 30. března 1929 Bratislava † 5. ledna 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 177-180. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. RÁZUS Milan : * 16. září 1921 Liptovský Svätý Mikuláš (dnes Liptovský Mikuláš) † 11. srpna 1984 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 231-233. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. ŠEBESTA Štefan : * 2. dubna 1912 Myjava † 10. dubna 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 347-350. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. LITVAJOVÁ Elena, rozená CHÚŤKOVÁ : * 8. června 1924 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 17. února 1999 Nové Zámky. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 34-36. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. MAJLING Pavol : * 13. června 1911 Rudlová (dnes součást Banské Bystrice) † 15. února 1984 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 46-48. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. TRÁVNIČEK Bohuš : * 21. ledna 1927 Prievidza † 15. května 1987 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 466-467. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. BARBÍREK František : * 19. ledna 1927 Račištorf (dnes součást Bratislavy) † 19. dubna 2001 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 140-143. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁK, Miroslav. BRÁNIK Július (původním jménem Július MAIBAUM) : * 1. září 1908 Kežmarok † 27. srpna 1970 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 199-202. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. Význam médií v procese demokratizácie česko-slovenskej spoločnosti v 60. rokoch 20. storočia [The Role of the media in the process of democratisation of the Czecho-Slovak society in the 1960s]. In Periodiká v minulosti a súčasnosti : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ; lektori: Ľuboš Kačírek, Katarína Žeňuchová, Oľga Vanechová. - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2018, s. 166-173. ISBN 978-80-89303-63-2.(Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AFB
 • LONDÁKOVÁ, Elena. GOSIOROVSKÝ Miloš : * 28. května 1920 Vrútky † 7. listopadu 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 359-361. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. NOVOMESKÝ Ladislav : * 27. prosince 1904 Budapešť, Maďarsko † 4. září 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 120-124. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. PAVLÍK Ondrej : * 1. dubna 1916 Zvolenská Slatina, okr. Zvolen † 19. prosince 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 161-165. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • LONDÁKOVÁ, Elena. HOLDOŠ Ladislav : * 14. května 1911 Ružomberok † 9. září 1988 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 447-450. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • LUKAČKA, Ján. Stredoveké osídlenie a majetkové pomery na podhorí Považského Inovca od Radošiny po Bojnú [The medieval Settlement and Property Situation at the Foot of the Považský Inovec Mountain Range from Radošina to Bojná]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 19-28. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: AEDA
 • MACHO, Peter. Martin Bujna - otec slovenských sirôt = Bujna Martin - a szlovák árvák atyja [Martin Bujna - the Father of Slovak Orphans]. In Sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias : zborník príspevkov z rovnomenného sympózia 27. a 28. september 2017, Komárno. Zostavili: Lukáš Paluga, Katarína Répásová ; recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Mrva. - Bratislava ; Komárno : Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, 2018, s. 169-180. ISBN 978-80-971528-7-1.(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Typ: AFB
 • MACHO, Peter. Stopy Dušana Jurkoviča v modranskom prostredí. In Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. - Brezová pod Bradlom ; Luhačovice, 2018, s. 34-36. Typ: BEF
 • MANNOVÁ, Elena. Minulosť ako supermarket ? : spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska [The Past as a Supermarket? Ways of Representation and Actualisation of Slovak History]. Recenzenti: Dušan Škvarna, Gabriela Dudeková Kováčová, Ilona L. Juhász. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 463 s. Edícia Slovenská historiografia. ISBN 978-80-224-1706-8(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AAB
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 83. 2014. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2019. 405 s. ISBN 978-3-11-057731-0. ISSN 0074-2015. Typ: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Stratená minulosť [The Lost Past]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 83-94. ISBN 978-80-224-1708-2. Typ: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Emigranti, alebo vyhnanci? : (vysťahovalecké akcie Židov zo Slovenska po vzniku autonómneho Slovenska) [Emigrants or Exiles ? (The Active Emigration of Jews from Slovakia after the Establishment of the Autonomous Slovakia]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 253-267. ISBN 978-80-224-1733-4.(Vega 2/0066/16 : Politické, ekonomické a kultúrne elity židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1918-1945). Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír - ŠTEFANSKÝ, Michal. Age of Fear : The Cold War and its Influence on Czechoslovakia 1945-1968. Reviewers: Zuzana Poláčková, Juraj Marušiak. Stuttgart : ibidem Verlag, 2019. 400 s. ISBN 978-3-8382-1285-2. Typ: AAA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Vyslanectvo ČSR vo Washingtone od rozbitia republiky do uznania exilovej londýnskej vlády (1939-1942) [The Czechoslovak Embassy in Washington from the Breakup of the Republic to the Acknowledgement of the Government-in-Exile in London (1939-1942)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 187-202. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slováci na konferencii OSN v San Franciscu v roku 1945 [Slovaks at the UN Conference of 1945 in San Francisco]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 303-320. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AEDA
 • Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru [The Reception and Reflection of Personality in the Modern Age]. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. 632 s. ISBN 978-80-224-1733-4(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. To čo uplynulo, sa nikdy nevráti ... : predhovor [What once has passed, never comes back ... Preface]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 11. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: GII
 • Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Typ: FAI
 • OSYKOVÁ, Linda. Ivan Dérer, aktívny agitátor sociálnych demokratov v medzivojnovom období [Ivan Dérer - An Active Social Democratic Agitator of the Inteerwar Period]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 111-130. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Typ: AEDA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Starostlivosť o zdravie v písomných prameňoch z 19. storočia vo fondoch regionálneho oddelenia Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach [Gesundheitsfürsorge in der Literatur des 19. Jahrhunderts im Fonds der Regionalabteilung der Öffentlichen Bibliothek von Ján Bocatius in Košice]. In Historica Carpatica. - Košice : Východoslovenské múzeum, 2018, 2018, 49, s. 65-74. Typ: AEDA
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Ondrejšík, Tomáš et al. História obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec. Košice: Jes Slovakia s.r.o, 2018, 223 s. ISBN 978-80-89936-09-0. In Košické historické zošity 28/2018. - Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2018, s. 55-56. Recenzia na: História obcí Perín, Chym a Vyšný Lánec / Tomáš Ondrejšík et al. - Košice : Košický dejepisný spolok, 2018. Typ: EDI
 • PALENČÁROVÁ, Radka. Kušnír, Jozef (ed.). Nové obzory 33. Prešov v priestore čase. Prešov: Krajské múzeum v Prešove, 2017, 248 s. ISBN 978-80-899-52-00-7. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 185-186. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • PAVČÍK, Filip. Reakcie slovenskej kultúrnej obce na sovietsku kampaň proti tzv. formalizmu v umení medzi rokmi 1936-1938 [Reactions of the slovak cultural community to the soviet campaing against so called formalism in the arts between the years 1936 and 1938]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 103-125. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: ADDB
 • PEŠEK, Jan. Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v 1. polovici 70. rokov [The Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession in the first half of the 1970]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 368-373. ISBN 978-80-88292-24-1.(Vega 2/0100/10 : Slovensko v období komunistického režimu v Československu a v počiatkoch budovania demokratickej spoločnosti (1968-1989-1992)). Typ: AECA
 • PEŠEK, Jan. ĎURKOVIČ Herbert : * 27. prosince 1928 Trenčianské Jastrabie, okr. Trenčín † 28. března 2007 Dubnica nad Váhom. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 307-310. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ĎURIŠ Július : * 9. března 1904 Rovňany, okr. Poltár † 18. února 1986 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 302-306. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Michal : * 26. dubna 1916 Hradište, okr. Partizánske † 24. prosince 1960 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 317-319. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. FALŤAN Samuel : * 22. února 1920 Hradište, okr. Partizánske † 15. prosince 1991 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 320-323. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. GRACA Bohuslav : * 5. ledna 1925 Horná Lehota, okr. Brezno † 24. dubna 1976 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 368-370. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČECH Ján : * 5. června 1915 Tisovec * 5. června 1915 Tisovec. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 236-237. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. DAVID Pavol : * 19. března 1899 Kátov, okr. Skalica † 5. prosince 1970 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 262-265. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ČULEN Marek : * 8. března 1887 Brodské, okr. Skalica † 26. prosince 1957 Brodské, okr. Skalica. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 256-258. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. DVORSKÝ František : * 25. dubna 1922 Nové Zámky † 17. září 1996 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 294-296. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. KRAJŇÁK Oto : (původním jménem Otto KLEIN) * 17. srpna 1911 Vídeň, Rakousko † 21. února 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 659-661. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. KLOKOČ Ondrej : * 17. srpna 1911 Hačava (dnes součást Hnúště), okr. Rimavská Sobota † 26. března 1975 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 591-594. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. CHUDÍK Michal : * 29. září 1914 Polomka, okr. Brezno † 24. dubna 2005 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 514-518. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. MICHALIČKA Augustín : * 31. srpna 1914 Prešpurk (dnes Bratislava) † 8. ledna 1998 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 70-72. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. STRECHAJ Rudolf : * 25. července 1914 Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom † 28. července 1962 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 312-316. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. MOŠKOVIČ Koloman (též Koloman MOŠKO) : * 2. září 1906 Košice † 15. září 1972 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 91-93. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. SÝKORA Ernest : * 2. srpna 1914 Banská Bystrica † 16. ledna 2000 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 331-334. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠALING Ondrej : * 10. prosince 1940 Hnúšťa-Likier (dnes Hnúšťa), okr. Rimavská Sobota † ? In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 345-346. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠALGOVIČ Viliam : * 12. prosince 1919 Ružindol, okr. Trnava † 9. února 1990 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 340-344. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠIROKÝ Viliam : * 31. května 1902 Bratislava † 6. října 1971 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 374-379. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. JELEŇ Oskár : * 4. září 1904 Rybárpole (dnes součást Ružomberku) † 3. července 1986 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 539-542. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. KRÍŽ Jozef : * 26. ledna 1917 Fintice, okr. Prešov † 11. října 1979 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 677-679. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. LÖRINCZ Július : * 16. ledna 1910 Diószeg (dnes Sládkovičovo) † 14. prosince 1980 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 37-40. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. VAČOK Václav : * 28. září 1926 Horná Lehota, okr. Brezno † 5. února 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 501-502. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠMIDKE Karol : * 21. ledna 1897 Vítkovice (dnes součást Ostravy) † 15. prosince 1952 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 396- 399. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. ŠOLTÉSZ Jozef : * 1. května 1909 Vranov nad Topľou † 19. března 1977 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 400-402. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. STRECHAJ Rudolf : * 25. července 1914 Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom † 28. července 1962 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 312-316. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. VALACHOVIČ Martin : * 26. září 1891 Pezinok † 7. března 1950 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 507-508. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BAKUĽA Michal : * 23. srpna 1911 Málinec, okr. Poltár † 21. října 1983 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 128-130. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BAŠŤOVANSKÝ Štefan : * 7. února 1910 Budapešť, Maďarsko † 27. listopadu 1952 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 150-154. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BENADA Ľudovít : * 28. srpna 1899 Mikulčice, okr. Hodonín † 13. června 1973 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 155-158. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BIĽAK Vasil (původním jménem Vasil GULA) : * 11. srpna 1917 Krajná Bystrá, okr. Svidník † 6. února 2014 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 172-176. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. BOLVANSKÝ Pavol : * 22. října 1940 Pribylina, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 189-190. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • PEŠEK, Jan. COLOTKA Peter : * 10. ledna 1925 Sedliacka Dubová, okr. Dolný Kubín. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 229-233. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana - VAN DUIN, Pieter. Authoritarianism in Crisis Portugal, Czechoslovakia, and 1968. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 127-155. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Typ: ADDB
 • POLÁČKOVÁ, Zuzana - KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Anton Štefánek a jeho memorandum Spoločnosti národov z roku 1922 [Anton Štefánek and his Memorandum to the League of Nations of 1922]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 89-109. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0156/13 : "Dr. Anton Štefánek - politik, žurnalista a vedecký pracovník"). Typ: AEDA
 • POLOVKOVÁ, Sandra - JURČIŠINOVÁ, Kristína - PAVČÍK, Filip. Stretnutie tých, čo prežili ŠOA. Zodpovední redaktori: Sandra Polovková, Filip Pavčík. 1. Bratislava : Post Bellum, 2018. 280 s. ISBN 978-80-973262-03. Typ: BAB
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Zápas o vodné cesty. Prenikanie vplyvu Nemecka do vodnej dopravy a vodného hospodárstva na Slovensku v poslednom období existencie ČSR 1938-1939 na podklade projektu Dunaj - Odra - Labe [Fighting for Waterways. The Penetration of Influences of Germany into the Navigation and Water Economy in Slovakia in the Last Years of the Czechoslovak Republoc (1938-1939) as Based on the Danube-Oder-Elbe Project]. In Labe v proměnách věků. - Praha : Národní technické muzeum, 2018, s. 159-178. ISBN 978-80-7037-293-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABC
 • SABOL, Miroslav. Politické, ekonomické, dopravní a turistické aspekty života povojnového Slovenska, 1945 až 1950. In Turistická odysea : krajinou soudobých dějin cestovaní a cestovního ruchu v Československu v letech 1945 až 1989. - Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018, s. 232-250. ISBN 978-80-246-4055-6.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: ABC
 • SABOL, Miroslav. Poľnohospodárska produkcia a zaistenie výživy na Slovensku v tretej republike [Agricultural Production and the Provision of Nutrition in Slovakia in the Third Republic]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 321-338. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Typ: AEDA
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia PhDr. Stanislava Sikoru, CSc. [Selected Bibliography of PhDr. Stanislav Sikora, CSc.]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. ISBN 978-80-224-1733-4.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Typ: BEF
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia Doc. PhDr. Jana Peška, DrSc. [Selected Bibliography of Doc. PhDr. Jan Pešek, DrSc.]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. Publikáciu zostavil: Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Marián Manák. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 567-582. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: BEF
 • SEDLIAKOVÁ, Alžbeta. Výberová bibliografia publikácií PhDr. Viliama Čičaja, CSc. [A Selected Bibliography of PhDr. Viliam Čičaj, CSc.]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. Zostavili: Diana Duchoňová, Tünde Lengyelová ; recenzenti: Jozef Baďurík, Peter Kónya. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 309-316. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Typ: BEF
 • SEGEŠ, Dušan. "Balónová aféra" v réžii komunistického Československa z roku 1956 a jej medzinárodné súvislosti ["The Balloon Affair" Misused by Communist Czechoslovakia in 1956 and Its International Contexts]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 369-390. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Typ: FAI
 • SIKORA, Stanislav. Protesty Alexandra Dubčeka proti normalizačnému režimu v Československu v prvej polovici 70. rokov 20. storočia [Alexander Dubček´s protests against the normalization regime in Czechoslovakia in the first half of the 1970s]. In Bezčasí : Československo v letech 1972-1977. - Praha ; České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů : Jihočeské muzeum, 2018, s. 234-237. ISBN 978-80-88292-24-1. Typ: AECA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. FRIŠ Eduard : * 27. ledna 1912 Stará Ľubovňa † 14. května 1978 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 344-346. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DAUBNER Vojtech : * 23. dubna 1912 Kremnica, okr. Žiar nad Hronom † 10. října 1981 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 259-261. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ČISLÁK Vincent : * 12. ledna 1930 Bystré, okr. Vranov nad Topľou † 23. května 2002 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 250-251. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. DUBČEK Alexander : * 27. listopadu 1921 Uhrovec, okr. Bánovce nad Bebravou † 7. listopadu 1992 Praha. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 285-290. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. JANÁK Ignác : * 4. října 1930 Veľké Zalužice (dnes součást Zalužic), okr. Michalovce † 3. srpna 2016 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 530-532. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. JANÍK Ján : * 24. listopadu 1924 Čemice (dnes součást Liptovského Mikuláše) † 11. srpna 1991 Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 533-535. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HRUŠOVSKÝ Miloš : * 15. dubna 1908 Bánovce nad Bebravou † 27. února 1980 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 490-492. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HRUŠKOVIČ Miloslav : * 25. ledna 1925 Pukanec, okr. Levice † 12. února 1992 Lehnice, okr. Dunajská Streda. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 486-489. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. KOSCELANSKÝ Ján : * 19. října 1926 Sečovce, okr. Trebišov † 19. listopadu 2010 Košice. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 642-644. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. SÁDOVSKÝ Štefan : * 13. října 1923 Vlkas, okr. Nové Zámky † 17. června 1984 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 257-260. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. SEDLÁKOVÁ Mária : * 8. srpna 1922 Sereď, okr. Galanta † 12. prosince 1987 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 268-270. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. RAIS Štefan : * 8. srpna 1909 Zliechov (dnes Gápel), okr. Považská Bystrica † 25. dubna 1975 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 224-226. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. SABOLČÍK Michal : * 3. června 1924 Soľ, okr. Vranov nad Topľou † 27. července 1995 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 253-256. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. PECHO Michal : * 19. srpna 1923 Alekšince, okr. Nitra † 7. června 1993 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 168-170. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ŠLAPKA Gejza : * 10. ledna 1928 Rišňovce, okr. Nitra † 17. ledna 2017 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 384-386. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ŠKRABALA Vincent : * 1898 Moštenica, okr. Banská Bystrica † 1945 Mauthausen, Rakousko. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 382-383. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. HARENČÁR Róbert : * 10. prosince 1931 Hliník nad Hronom, okr. Žiar nad Hronom † 18. července 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 406-408. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. LIETAVEC Jozef : * 12. března 1915 Nedožery (dnes součást Nedožer-Brezan), okr. Prievidza † 15. srpna 2011 Handlová, okr. Prievidza. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 24-26. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. LUPTÁK Stanislav : * 26. listopadu 1925 Hodruša-Hámre, okr. Žarnovica † 14. prosince 2010 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 44-45. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. TURZO Eugen : * 20. června 1922 Turčiansky Svätý Martin (dnes Martin) † 23. prosince 1994 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 473-474. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. TURČEK Július : * 25. listopadu 1922 Podbrezová, okr. Brezno † 6. prosince 1998 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 471-472. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ŤAŽKÝ Anton : * 3. prosince 1921 Čierny Balog, okr. Brezno † 18. dubna 1992 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 475-477. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ABRAHÁM Ladislav : * 30. května 1922 Vyhne, okr. Žiar nad Hronom † 30. března 2000 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 109-111. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. BOĎA Koloman : 4. dubna 1927 Horná Strehová, okr. Veľký Krtíš † 11. listopadu 2005 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : A-K. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. 180-182. ISBN 978-80-88292-14-2. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ZRAK Jozef : * 19. července 1929 Šumiac, okr. Brezno † 28 února 2012 Bratislava. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 563-565. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SIKORA, Stanislav. ZUPKA František : * 30. června 1901 Marchegg, Rakousko † 2. června 1976 Mariánské Lázně. In Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989) : L — Z. - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů : Academia, 2018, s. 566-569. ISBN 978-80-88292-15-9. Typ: BDA
 • SITÁR, Adam - HOMOĽA, Tomáš. Správa z 25th Leeds International medieval congress, 02-05 July 2018, University of Leeds. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2019, roč. 67, č. 1, s. 187-190. (2019 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens, Vitis - Viticulture and Oenology Abstracts (Online), National Library of Medicine - PubMed, Russian Academy of Sciences Bibliographies, Arts & Humanities Citation Index (online), Personal Alert (e-mail)). ISSN 0018-2575. Typ: GII
 • STEINHÜBEL, Ján. Veľká Morava a slovanský svet [Great Moravia and the Slavic World]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 29. Zostavila: Silvia Petrášová. - Bratislava : Pamiatkový úrad SR : ICOMOS Slovensko, 2018, s. 7-14. ISBN 978-80-89175-86-4.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: AFB
 • SZABÓ, Miloslav. From Protests to the Ban: Demonstrations against the "Jewish" Films in Interwar Vienna and Bratislava. In Journal of Contemporary History [serial], 2019, vol. 54, issue 1, p. 5-29. ISSN 0022-0094. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://journals.sagepub.com>. Typ: ADCB
 • SZABÓ, Miloslav. Vajanský antisemita. In Svetozár Hurban Vajanský. Na rozhraní umenia a ideológie. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018, s. 93-113. ISBN 978-80-224-1697-9.(SASPRO 00079/01/03 : Antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku a v Rakúsku (1918-1938)). Typ: AEDA
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Uhorský či dácky Simplicissimus: osud jednej knihy a úvaha o možnosti preskúmania jej historickej vernosti [Hungarian or Dacian Simplicissimus: the Journey of One Book and a Reflection on the Possibility of Examining Its Historical Accuracy]. In Historik na cestách : jubileum Viliama Čičaja. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018, s. 249-270. ISBN 978-80-224-1708-2.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. Fornicatrices, scortatrices et meretrices diabolares: Disciplining Women in Early Modern Hungarian Towns. In Same Bodies, Different Women: ´Other´Women in the Middle Ages and the Early modern Period. - TRIVENT publishing, 2019, s. 167-194. ISBN 978-615-81222-2-1 . Dostupné na internete: <trivent-publishing.eu/history/samebodiesdifferentwomen/12.%20Blanka%20Szeghyová.pdf>(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Typ: BEE
 • ŠTEFÁNIK, Martin. A gömör-szepesi réz Flandriaban és Velencében a 14. század első harmadáíban. In Veretek, utak, katonak : Gazdaságtorténeti tanulmányok a magyar kozépkorról. - Budapest : Magyar Tudomanyos Academia, 2018, s. 355-378. ISBN 978-963-416-124-0.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: ABC
 • ŠTEFÁNIK, Martin. Egy bányaváros adókötelezettségei : Körmöcbánya a középkorban. In Urbs : magyar várostörténeti évkönyv, 2018, vol. XII., s. 49-63. ISSN 1787-6753.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Typ: ADEB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. Katolíci a národná kultúra počas normalizácie [Catholics and National Culture during Normalisation (Current Research Perspectives)]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 469-482. ISBN 978-80-224-1733-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Typ: AEDA
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta. "Národ" v diskurze skrytej cirkvi na Slovensku v 80. rokoch. In Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z vedeckej konferencie Bratislava 3-4. novembra 2015 ; recenzenti: Peter Zubko, Beáta Katrebová Blehová. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2018, s. 260-273. ISBN 978-80-89335-85-5. Typ: AFB
 • ŠÚSTOVÁ DRELOVÁ, Agáta - WARD, James Mace. Ward: Prezidenta Tisa nie je možné pochopiť bez súvislostí s holokaustom : čo o Tisovi hovorí autor jeho životopisu. In SME Kultúra, 2019, roč. 27, 14.3., [11 s.]. ISSN 1335-440X. Dostupné na internete: <https://kultura.sme.sk/c/22074908/ward-prezidenta-tisa-nie-je-mozne-pochopit-bez-suvislosti-s-holokaustom.html>. Typ: GHG
 • ZAJAC, Oliver. Politický koncept juhoslavizmu a interpretácia vybraných problémov dejín 18. a 19. storočia v slovinských učebniciach dejepisu [Political concept of Yugoslavism and interpretation of selected problems of the 19th and 20th century history in the Slovenian schoolbooks]. In Porta Balkanica, 2018, roč. 10, č. 1-2, s. 58-67. ISSN 1804-2449. Typ: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Rakúsky princ mohol byť lídrom poľskej revolúcie. In HistoryWeb, 2019, 5.2., [6 s.]. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/rakusky-princ-mohol-byt-lidrom-polskej-revolucie>. Typ: BDF
 • ZAVACKÁ, Marína. Zn.: Teplý kútik o Vianociach. Bratislavský Večerník na ceste od budovateľov k čitateľom [RE: A Cushy Place at Christmas. Bratislava ´s Večerník and Its Journey from the Builders of Socialism to the Readers]. In Obraz a odraz osobnosti modernej doby : K "70" historikov Jana Peška a Stanislava Sikoru. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 407-429. ISBN 978-80-224-1733-4.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Typ: AEDA
 • ZAVACKÁ, Marína. "Dear Comrade Dubček..." : Between a Schift towards Civility and a New Personality Cult. In The Prague Spring as a Laboratory : Proceedings of the Annual Conference of Collegium Carolinum Bad- Wiessee, 26-29 October 2017. Edited by Martin Schulze Wessel. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019, s. 177-195. ISBN 978-3-525-35598-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Typ: AFA
 • ZEMKO, Milan. Jozef Tiso - patriot či zradca ? : sedemdesiat rokov slovenskej diskusie [Jozef Tiso - a patriot, or a traitor? Seventy years of the Slovak discussion]. In Soudobé dějiny. - Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2018, roč. 25, č. 3-4, s. 366-376. ISSN 1210-7050.(Centrum excelentnosti SAV : Slovenské dejiny v dejinách Európy). Typ: AFA
 • ZÜCKERT, Martin - SCHVARC, Michal - FIAMOVÁ, Martina. Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 : Verlauf, Kontexte, Folgen. München : Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. 341 s. Veröffentlichhungen des Collegium Carolinum, 139. ISBN 978-3-525-31075-5. ISSN 0530-9794. Typ: AAA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus