Informačná stránka organizácie SAV

Geologický ústav SAV (do 30.6.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • KUREKOVÁ, Valéria - PÁLKOVÁ, Helena - MADEJOVÁ, Jana - VARGA, Peter - LEXA, Jaroslav - UHLÍK, Peter. New approach to the determination of water in perlites by infrared methods. In 6th Workshop of Slovak Clay Group : Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology. May 27-28, 2019, Banská Bystrica, Slovakia : book of abstracts. - Bratislava, Slovakia : Slovak Clay Group, 2019, p. 9-10. ISBN 978-80-972367-3-1.(Workshop of Slovak Clay Group). Typ: AFH
  • PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter - SÝKORA, Milan - SOTÁK, Ján - LAČNÝ, Alexander - AUBRECHT, Roman - BELLOVÁ, Simona - POTOČNÝ, Radoslav. Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. In Swiss Journal of Geosciences, 2019, vol. 111, no. 4, p. 11225-11281. (2.028 - IF2018). ISSN 1661-8726.(Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. Vega č. 2/0034/16 : Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory [Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies]. APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát). Typ: ADCA

    Citácie:
    [3.1] BÓNOVÁ, K. - MIKUŠ, T. - BÓNA, J. Is Cr-spinel geochemistry enough for solving the provenance dilemma? Case study from the Palaeogene sandstones of theWestern Carpathians (Eastern Slovakia). Minerals (Basel). 2018, vol. 8, no. 12, p. 543, 1-24.

    [3.1] PUTIŠ, M. - DANIŠÍK, M. - SIMAN, P. - NEMEC, O. - TOMEK, Č. - RUŽIČKA, P. Cretaceous and Eocene tectono-thermal events determined in the Inner Western Carpathians orogenic front Infratatricum. Geological Quarterly (Warszawa), 2019, vol. 63, no. 2, p. 248-274.

  • SMETANOVÁ, Iveta - BARBOSA, Susana - LUHOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos - AMARAL, Guilherme - VĎAČNÝ, Marek. Analysis of radon time series from underground environments in Portugal and Slovakia. In Radon in the environment 2019 : 3rd international conference, 27-31 may 2019, Kraków, Poland : book abstracts. - Kraków : Polish Academy of Sciences, 2019, p. 65. ISBN 978-83-63542-17-7.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Typ: AFG
  • UHLÍK, Peter - KUBAČ, Alexander - SZCZERBA, M. - BIROŇ, Adrián - KODĚRA, Peter - MILOVSKÝ, Rastislav - OSACKÝ, Marek - PÁLKOVÁ, Helena. Illite - Indicator of hydrothermal alteration conditions in epithermal deposit Banská Hodruša. In 6th Workshop of Slovak Clay Group : Clay minerals and selected non-raw materials in material science, industrial applications and environmental technology. May 27-28, 2019, Banská Bystrica, Slovakia : book of abstracts. - Bratislava, Slovakia : Slovak Clay Group, 2019, p. 23. ISBN 978-80-972367-3-1.(Workshop of Slovak Clay Group). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus