Informačná stránka organizácie SAV

Geologický ústav SAV (do 30.6.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
  • PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter - SÝKORA, Milan - SOTÁK, Ján - LAČNÝ, Alexander - AUBRECHT, Roman - BELLOVÁ, Simona - POTOČNÝ, Radoslav. Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. In Swiss Journal of Geosciences, 2019, vol. 111, no. 4, p. 11225-11281. ISSN 1661-8726.(Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. Vega č. 2/0034/16 : Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory [Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies]. APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát). Typ: ADCA

    Citácie:
    [3.1] BÓNOVÁ, K. - MIKUŠ, T. - BÓNA, J. Is Cr-spinel geochemistry enough for solving the provenance dilemma? Case study from the Palaeogene sandstones of theWestern Carpathians (Eastern Slovakia). Minerals (Basel). 2018, vol. 8, no. 12, p. 543, 1-24.

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus