Informačná stránka organizácie SAV

Geofyzikálny ústav SAV (do 30.6.2015)

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • AUBRECHT, Roman - LÁNCZOS, Tomáš - SCHLÖGL, Ján - FILIPČÍKOVÁ, Petronela. Selective weathering of cross-bedded layers forming shelters and small caves on Akopán Tepui (Venezuela): Field, labratory and experimental evidence about diagenesis and weathering of the Matauí Formation arenites (Roraima Supergroup, Middle Proterozoic). In Geomorphology, 2019, vol. 125, no. 1, p. 55-69. ISSN 0169-555X.(APVV-14-0276 : Pieskovcové jaskyne - kľúč ku vzniku juhoamerických stolových hôr - tepuis (Sandstone caves – a clue to the origin of South-American table mountains – tepuis)). Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.1] MECCHIA, M. - SAURO, F. - PICCINI, L. - COLUMBU, A. - DE WAELE, J. A hybrid model to evaluate subsurface chemical weathering and fracture karstification in quartz sandstone. In Journal of Hydrology, 2019, 572, 745-760., Registrované v: WOS

 • BIČÁROVÁ, Svetlana - SITKOVÁ, Zuzana - PAVLENDOVÁ, Hana - FLEISCHER, Peter jr. - FLEISCHER, Peter - BYTNEROWICZ, Andrzej. The role of environmental factors in ozone uptake of Pinus mugo Turra. In Atmospheric pollution research, 2019, vol. 10, no. 1, p. 283-293. ISSN 1309-1042. Typ: ADCA
 • PLAŠIENKA, Dušan - MÉRES, Štefan - IVAN, Peter - SÝKORA, Milan - SOTÁK, Ján - LAČNÝ, Alexander - AUBRECHT, Roman - BELLOVÁ, Simona - POTOČNÝ, Radoslav. Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. In Swiss Journal of Geosciences, 2019, vol. 111, no. 4, p. 11225-11281. ISSN 1661-8726.(Vega č. 1/0085/17 : Štruktúrne vzťahy a tektonometamorfný vývoj jednotiek meliatika, turnaika a silicika [Structural relationships and tectonometamorphic evolution of the meliata, turňa and silica units]. Vega č. 2/0034/16 : Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory [Global event stratigraphic correlations and paleoenvironments of the Cretaceous and Paleogene formations of the Western Carpathians: biotic, sedimentary and geochemical proxies]. APVV-0212-12 : Tektonický a sedimentárny transfer horninových komplexov v rastúcom západokarpatskom orogénnom kline. APVV-17-0170 : Ranoalpidný tektonický vývoj a paleogeografia Západných Karpát). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] BÓNOVÁ, K. - MIKUŠ, T. - BÓNA, J. Is Cr-spinel geochemistry enough for solving the provenance dilemma? Case study from the Palaeogene sandstones of theWestern Carpathians (Eastern Slovakia). Minerals (Basel). 2018, vol. 8, no. 12, p. 543, 1-24.

 • VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel - REVALLO, Miloš - BOCHNÍČEK, Josef. Possible role of auroral oval-related currents in two intense magnetic storms recorded by old mid-latitude observatories Clementinum and Greenwich. In Journal of Space Weather and Space Climate, 2019, vol. 9, p. A11. ISSN 2115-7251. Typ: ADEA
 • VALACH, Fridrich - HEJDA, Pavel - BOCHNÍČEK, Josef - REVALLO, Miloš - VÁCZYOVÁ, Magdaléna. Rapid mid-latitude magnetic storms recorded by old observatories. In Conrad Observatory Journal : IAGA Workshop 2018, 2019, special issue no. 5, p. 38.(Vega č. 2/0002/17 : Geomagnetické pole na Slovensku v okolí epochy 2018.5 [Geomagnetic field in Slovakia round the 2018.5 epoch]. Vega č. 2/0115/16 : Konvektívna dynamika fázovej premeny v jadre Zeme [Convective dynamics of phase transition in the Earth's core]). Typ: ADEB

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus