Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  



Vydanie č.

2008
kontakt: prof. Ing. Štefan Mihina, PhD., generálny riaditeľ, e-mail: riaditel@scpv.sk; www.scpv.sk

V Slovenskom centre poľnohospodárskeho výskumu (SCPV), Nitra riešia v súčasnosti o. i. tieto projekty APVV:

Komplexné riešenie prevencie salmonelózy hydiny imunomodulátormi

(APVV-20-041605)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 09/2006 Koniec: 12/2008

Cieľom riešenia je výber optimálnej kombinácie imunomodulátorov pre efektívne zabezpečenie imunostimulačného pôsobenia na rast brojlerových kurčiat

Zodp. riešitelia za SCPV: MVDr. A. Marcin, CSc.; RNDr. J. Hecl, PhD.; RNDr. I. Danilovič, PhD.

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany - Ústav agroekológie Michalovce

marcin@scpv-ua.sk

hecl@scpv-ua.sk

danilovic@scpv-ua.sk

Popularizácia vedy v oblasti trvalo udržateľných systémov hospodárenia

(APVV- LPP-0307-06)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 01/2007 Koniec: 10/2009

Cieľom riešenia je popularizácia vedy a výskumu v oblasti ekologického poľnohospodárstva (EP) a trvalo udržateľných systémov hospodárenia nielen medzi odbornou, ale aj laickou verejnosťou, prenos najnovších výsledkov výskumu do poľnohospodárskej praxe, medzi obyvateľstvo a na všetky stupne škôl.

zodp. riešiteľ: Ing. Marta Klimeková

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

klimekova@vurv.sk

Vplyv podielu obilnín v osevných postupoch na fyzikálne vlastnosti pôdy, výskyt chorôb a aktuálnu zaburinenosť

(APVV-0645-06)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 02/2007 Koniec: 12/2009

Cieľom riešenia je skúmať vplyv zvyšujúceho sa podielu obilnín v osevných postupoch (OP) na fyzikálno-chemické vlastnosti pôdy (FChVP) a do akej miery prispejú zlepšujúce skúmané opatrenia k zlepšeniu FChVP.

zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Mária Babulicová, PhD.

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

babulicova@vurv.sk

Kvantifikácia mimoprodukčných funkcií pôdy a krajiny v suchom poldri Beša

(APVV-0477-06)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 02/2007 Koniec: 12/2009

Cieľom riešenia projektu je: a) kvantifikovať vybrané mimoprodukčné funkcie pôdy v suchom poldri Beša; b) sledovať a zhodnotiť vodný režim pôdneho profilu záujmovej lokality; c) determinovať agroekosystémy v záujmovom území a stupeň ich využívania s dôrazom na tvorbu krajiny.

zodpovedný riešiteľ: Ing. Rastislav Mati, CSc.

Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany - Ústav agroekológie Michalovce

mati@scpv-ua.sk

Vplyv integrácie hFVIII, EGFP génov a vitrifikácie na kvalitu králičích embryí

(APVV: LPP-126-06)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 11/2006 Koniec: 11/2009

Cieľom projektu je získať transgénne králičie embryá v podmienkach in vitro (mikroinjekcia EGFP génu do prvojadra oplodneného králičieho vajíčka) a in vivo (využitie existujúcich transgénnych králikov s hFVIII).

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Chrenek, PhD.

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

chrenekp@scpv.sk

Probiotiká a iné alternatívy antibiotík prirodzeného pôvodu vo výžive a prevencii chorôb mláďat ošípaných

(APVV-20-062505)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 08/2006 Koniec: 11/2009

Cieľom projektu je riešenie problematiky poodstavového syndrómu prasiat cestou náhrady antibiotických rastových stimulátorov probiotikami a látkami prirodzeného pôvodu. V laboratórnych in vitro podmienkach sa bude sledovať účinok látok prirodzeného pôvodu na mikrobiálnu fermentáciu, adherenciu črevných baktérií, interakcie s normálnou a patogénnou črevnou mikroflórou a vplyv kombinácie naturálnych látok a probiotických baktérií na inhibíciu črevných patogénov. V klinických podmienkach sa bude vplyv podávania vybranej kombinácie probiotickej kultúry a látok prirodzeného pôvodu na mikrobiologické, morfologické, imunologické a biochemické parametre u odstavčiat.

zodpovedný riešiteľ za SCPV: MVDr. Rudolf Žitňan, DrSc.

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra – pracovisko Košice

rudolf.zitnan@gmail.com

Škody spôsobené zverou v poľnohospodárstve a ochrana

proti nim

(APVV-27-012405)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 05/2006 Koniec: 12/2008

Cieľom projektu je komplexne zhodnotiť vývoj škôd spôsobovaných zverou v rastlinnej výrobe, navrhnúť metodiku ich identifikácie a oceňovania a optimálne spôsoby ochrany proti nim.

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

slamecka@scpv.sk

Sex pre-selekcia spermií v inseminačnej dávke králika imunomagnetickou a PCR technikou

(APVV-27-005505)

Plánovaná doba riešenia: Začiatok: 05/2006 Koniec: 12/2008

Cieľom projektu je využitie FITC monoklonálnej protilátky voči membránovo špecifickému H-Y antigénu, viazanej prostredníctvom anti-FITC protilátky na supermagnetických polymérových nosičoch, pre poskytnutie separačnej techniky na preselekciu králičích spermií nesúcich Y chromozóm a X chromozóm.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vladimír Parkányi, CSc.

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

parkanyi@scpv.sk


Výskumné ústavy Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu:
(Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu (SCPV) v Nitre ako štátnu príspevkovú organizáciu zriadili 2. januára 2006).

Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY
h. doc. RNDr. Ján Kraic, PhD. riaditeľ, e-mail: kraic@vurv.sk , www.vurv.sk

Výskumný ústav živočíšnej výroby, NITRA
doc. RNDr. Ján Rafay, PhD. , riaditeľ, e-mail: rafay@scpv.sk , www.vuzv.sk

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva BANSKÁ BYSTRICA
Ing. Branislav Vavro, riaditeľ, e-mail: vavro@vutphp.sk , www.vutphp.sk

 

 

 

Výskumný ústav rastlinnej výroby PIEŠŤANY

 

Výskumný ústav živočíšnej výroby, NITRA

 

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva BANSKÁ BYSTRICA

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.