Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Je určená na uverejňovanie krátkych informácií zaslaných z vedecko-výskumných inštitúcií do redakcie o niektorej z práve riešených významnejších výskumných úloh v inštitúciií (ústavy SAV, ústavy aplikovaného výskumu a vývoja, vysoké školy, atď.) a o ich prípadnej ponuke praxi ( víta sa priloženie fotografií)

Z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV: Unikátne technologické zariadenie pre Elektrokarbon

Riešitelia: Ing Jozef Árvay, Ing. Peter Tobolka, Dr. Ing. Juraj Koráb, Dr. Ing.František Simančík

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV uviedol v máji 2008 do prevádzky unikátne technologické zariadenie v spoločnosti Elektrokarbon a.s. Topoľčany, ktoré je určené na vývoj a prípravu nových typov klzných kovom impregnovaných uhlíkových kontaktov na zbernice elektrického prúdu pre elektrické lokomotívy, električky a trolejbusy s max. rozmermi 1350 mm x 60 mm x 55 mm.

Zariadenie slúži na vývoj technológie tlakovej infiltrácie, pri ktorej sa v uzavretej tlakovej nádobe vtláča roztavený kov (zväčša Cu) do pórov uhlíkového polotovaru pomocou vysokého tlaku plynu (približne 10 MPa), ktorý pôsobí na jeho hladinu. Po nasýtení kovom sa uhlíkový polotovar finálneho tvaru z roztaveného kovu vytiahne a nechá schladnúť, pričom si zachová pôvodný tvar bez potreby ďalšieho opracovania.

Unikátnosť konštrukcie spočíva okrem veľkosti tlakovej nádoby hlavne v tom, že ide o automatické počítačom riadené zariadenie umožňujúce vykonávať infiltrácie roztaveným kovom v kontinuálnom režime bez stuhnutia kovu medzi jednotlivými krokmi. Inovatívny je najmä spôsob rýchleho uzatvorenia a otvorenia tlakovej nádoby, ktoré trvá niekoľko sekúnd a realizuje sa špeciálnym uzatváracím mechanizmom - pohyblivými samosvornými klinovými prizmami umiestenými po stranách veka. Prizmy sú navrhnuté tak, aby zabezpečili bezpečné uzavretie infiltračnej komory s pohyblivým vekom za každých okolností.

Infiltračné zariadenie umožní Elektrokarbonu vyvíjať nové typy zberačov elektrického prúdu pre elektrické trakčné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú možnosti konkurenčných výrobcov. Tým sa tento dôležitý slovenský podnik bude môcť zaradiť medzi popredných výrobcov klzných materiálov v Európe.

Zariadenie bolo skonštruované na ÚMMS SAV, pričom ústav zabezpečoval aj jeho konečnú montáž a uvedenie do prevádzky v Elektrokarbone. Niektoré časti zariadenia boli vyrobené subdodávateľským spôsobom spolupracujúcimi organizáciami. V súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka zariadenia a optimalizácie technologických parametrov pre rôzne typy polotovarov a zliatin medi.

Spolupracujúce pracoviská:

Elektrokarbon a.s. Topoľčany – výrobca uhlíkových materiálov – investor a používateľ zariadenia

Technos a.s., Hronec – subdodávateľ tlakových nádob a nosnej konštrukcie

Aplik s.r.o., Bratislava – subdodávateľ riadiaceho systému a elektroinštalácie

Medimont s.r.o, Levice – subdodávateľ rozvodov tlakového plynu

Kontakt: Dr.Ing. Juraj Koráb - ummskora@savba.sk

Celkové pohľady na inštalované infiltračné zariadenie

 

Originálny uzatvárací mechanizmus tlakovej nádoby

 

Príklad pórovitej štruktúry grafitu nainfiltrovaného medenou zliatinou

 

Naimpregnované klzné uhlíkové kontakty

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.