Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Informácie o od roku 1997 každoročne realizovanej súťaži „Vedec roka SR“.

Súťaž „Vedec roka SR 2008“

Už po 12. raz sa chystajú organizátori prestížneho oceňovania „Vedec roka SR“ (sú uvedení v súčasne uverejňovanom štatúte) na vyhodnocovací proces a na slávnosť udeľovania ocenení. (tentoraz to bude slávnosť súťaže „Vedec roka SR 2008“ - začiatkom roka 2009).

Je potešujúce, že súťaž „Vedec roka SR“, v ktorej sa v piatich hlavných kategóriách okrem Vedcovi roka udeľujú aj ocenenia pre Technológa roka, Mladého výskumníka roka, Za účasť v rámcových programoch EU a Za celoživotné dielo, sa dostáva do povedomia širokej verejnosti vďaka rozsiahlej publicite v tlači, rozhlase a televízii, čo potvrdzuje aj rozsiahly monitoring. S „troškou do mlyna“ prišli aj ENSAV, keďže ich marcové číslo 2008 s informáciami o práve oceňovaných za rok 2007 vyšlo počas slávnosti oceňovania (14. marca v budove ZSVTS v Bratislave), čo prítomní (vrátane novinárov) prijali s potleskom. Zástupcovia médií tak získali bohaté informácie o súťaži a o ocenených v digitálnej podobe, čo napokon aj využili.

Štatút „Vedec roka SR 2008“ a tlačivo návrhu na ocenenie (aj zoznam ocenených v 10 ročníkoch) boli uverejnené v 1. čísle ENSAV (v novembri 2007), no uverejňujeme ich ešte raz.

Podrobnú informáciu o výsledkoch súťaže „Vedec roka SR 2007“ nájdete na www.sav.sk

(Aktuality – 24.3.2008) pod titulkom „Vedcom roka SR 2007 je Ladislav Šoltés“ (sú tam fotografie).

A rovnako podrobnú informáciu o predchádzajúcom 10. ročníku oceňovania „Vedec roka SR 2006“ (aj s fotografiami) možno nájsť na www.sav.sk (Aktuality – 3. IV. 2007 pod titulkom „Vedcom roka prof. Šajgalík“).

xxxxx

Návrhy na ocenenie „Vedec roka SR 2008“ treba zasielať poštou do konca roka 2008 – najneskôr do 24. januára 2009 na adresu: Journaliste-Studio, Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava.

(tel. : 02/65423721; mobil: 0903/935476; e-mail : journalist @centrum.sk)

Na požiadanie pošle Journaliste-Studio záujemcom štatút i tlačivo návrhu na ocenenie mailom...

Štatút súťaže „Vedec roka SR 2008“

12. ročníka pravidelného ročného oceňovania popredných slovenských vedcov a technológov zo všetkých oblastí vedy a výskumu (ocenenie sa udeľuje víťazom v 5 kategóriách a navyše sa udeľujú za hodnotné výsledky Čestné uznania) spojeného s celoročne prebiehajúcimi viacerými akciami popularizácie vedy a techniky v SR. Návrhy na ocenenie predkladajú organizátorom inštitúcie vedy a výskumu podľa pravidiel uvedených v tomto štatúte.

Súťaž je otvorená pre všetky vedné a technologické disciplíny.

Slávnosť udeľovania ocenení „Vedec roka SR 2008“ (je naplánovaná na začiatok roka 2009) je vyvrcholením viacerých aktivít propagácie a popularizácie vedy a techniky v SR (sú uvedené v druhej časti štatútu) počas celého roku 2008, ktoré organizujú vyhlasovatelia akcie „Vedec roka SR 2008“ za podpory odborných gestorov. Je teda súčasťou širšej aktivity Journaliste-Studia (J/S) v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN) uvedených najmä v dokumentoch a projektoch : „Dekameron“, „Atribúty kvalitného poznávania i žitia“ a „Čo teší a neteší“...

Cieľ akcie:

Popularizovať (zbližovať vedu s verejnosťou a verejnosť s vedou) prínosy vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja v plnej šírke a napĺňať tak 6. bod záverov Svetovej konferencie o vede znejúci:

„Verejnosť musí rozumieť vede, ale aj vedci musia rozumieť verejnosti. Veda má v politike a verejnosti pestovať spôsob myslenia rešpektujúci fakty a údaje. Treba ju integrovať do všeobecnej kultúry. Vlády by mali rešpektovať vedecký žurnalizmus.“

Záštita akcie:

Prisľúbená od podpredsedu vlády Slovenskej republiky Dušana Čaploviča.

Vyhlasovateľ:

Journaliste-Studio (J/S) - v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN).

Sponzor : zatiaľ sa hľadá

Odborné gestorstvo:

Garanciu odbornej stránky akcie zabezpečuje riadiaci výbor. Jeho členmi v minulosti boli delegovaní zástupcovia zo: Slovenskej akadémie vied, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Ministerstva školstva SR.

Management pre rok 2008: J/S , Bratislava

Riadiaci výbor:

Jednotlivé úkony akcie „Vedec roka SR 2008“ (vrátane vyhodnotenia ocenených) schvaľuje riadiaci výbor. Pozostáva zo splnomocnených zástupcov: vyhlasovateľov, odborných gestorov a sponzorov. Výbor sa schádza podľa potreby na základe žiadosti čo len jedného zástupcu riadiaceho výboru.

V rámci akcie Vedec roka SR 2008 budú udelené nasledovné ocenenia:

Kategória 1:

Vedec roka SR 2008: ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka SR 2008“

Kategória 2:

Technológ roka SR 2008: ocenený výskumník - realizátor „Technologického počinu roka 2008 v SR“

Kategória 3:

Mladý výskumník roka SR 2008: ocenený mladý vedec, či technológ do 35 rokov – za vynikajúci výsledok dosiahnutý roku 2008

Kategória 4:

Uznanie za celoživotné dielo v SR: ocenený vedec za vysoko významnú prácu vykonávanú v minulosti, prípadne za celoživotné dielo

Kategória 5:

Za výsledky v programoch EÚ 2008: ocenený vedec - výskumník, ktorý r. 2008 vynikol v rámci vedecko - výskumnej spolupráce v EÚ.

Okrem toho odborná komisia ocení niekoľko hodnotných prác „Čestným uznaním 2008“.

Časový harmonogram:

Verejné vyhlásenie 12. ročníka akcie Vedec roka SR 2008 bolo 14. marca 2008 pri slávnostnom odovzdávaní ocenení „Vedec roka SR“ za rok 2007 v sále Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v Bratislave. Oceňovací proces: príprava: december 2008, vyhodnotenie: január, február 2009. Vedecké a výskumné inštitúcie v SR bude o akcii informovať vyhlasovateľ, ktorý na jeseň 2008 rozpošle vedeckým a výskumným pracoviskám štatút a tlačivá návrhov na ocenenie a najneskôr v decembri 2008 usporiada o oceňovaní tlačovú konferenciu.

Slávnosť udeľovania za rok 2008: február-marec 2009. Miesto: sála Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova ul., Bratislava. Súčasťou oceňovacej slávnosti bude aj diskusia (miniseminár) na aktuálnu vedecko-technickú tému.

*****

Súčasťou štatútu „Vedec roka SR 2008“ sú aj iné aktivity.

Sú to novinárske besedy „o vede pri káve“, spoluúčasť na vydávaní elektronických novín o vede v SR, minisemináre a aktivity uvedené v dokumentoch - projektoch „Dekameron“, „ Atribúty kvalitného poznávania a žitia“, „Čo teší a neteší“... , ktoré sa zaoberajú popularizáciou slovenskej vedy a techniky.

Bratislava, marec 2008


Príloha: Návrh na ocenenie v súťaži „Vedec roka SR 2008„

Emblém Vedec roka SR

 

Parazitologička RNDr. Viktória Majláthová, PhD. - Mladá výskumníčka roka SR 2007 pri práci v teréne.

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.