Logo SAV Logo ENSAV Logo J/S
 Ročník:
 číslo:
Sobota, 22. september 2018 Vyhľadávanie:
v aktuálnom  vo všetkých číslach
Založené v novembri 2007 na počesť Týždňa vedy a techniky EÚ [Obsah] [Redakčná rada]  Vydanie č.

2008
Čo v tejto rubrike?
Plánuje sa v nej uverejňovanie nasledovných informácií:
  1. chystané podujatia (dopredu vždy na nasledujúci mesiac – zasielané na uverejnenie v polovici predchádzajúceho mesiaca);
  2. už uskutočnené ( bezprostredne po ich skončení);
  3. návštevy (významné) domáce či zahraničné v inštitúcii (meno, obsah návštevy, kontakt);
  4. zahraničná cesta - informácia - bezprostredne po návrate.


Z Ústavu krajinnej ekológie SAV: Výskum a ochrana poľnohospodárskej krajiny

Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny je aktuálnou témou súčasného výskumu, o čom svedčí aj záujem o účasť na vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV. Konferencia s rovnomenným názvom „Ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny“ sa konala v dňoch 30.6. – 2.7. 2008 v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP, Modre-Harmónii. Účastníkmi konferencie bolo takmer 70 odborníkov a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti vedy, výskumu, školstva, štátnej ochrany prírody a ďalších organizácií a združení zo Slovenska i Českej republiky. Cieľom konferencie bola výmena skúseností a prezentácia nových poznatkov z oblastí výskumu: ochrana a manažment poľnohospodárskej krajiny, význam nelesných biotopov v intenzívne a extenzívne využívanej poľnohospodárskej krajine a ich manažment, sledovanie faktorov, ktoré vplývajú na zmeny biodiverzity krajiny, rozvoj vidieka a vidieckych sídel, pozemkové úpravy a územný systém ekologickej stability, zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny a prínos agroenvironmentálnych programov. Príspevky boli prezentované v rámci 3 prednáškových blokov a posterovej diskusie.

V rámci prvého bloku prezentácií boli príspevky zamerané na tému „Integrovaný manažment poľnohospodárskej krajiny“. Obsah príspevkov bol venovaný teoreticko-metodologickým prístupom k hodnoteniu a manažmentu poľnohospodárskej krajiny ako aj aplikácii integrovaného prístupu pri hodnotení poľnohospodárskej krajiny na príkladoch modelových území z Čiech i zo Slovenska. Doplnkom k tejto problematike, ako prepojenie veda – výskum – prax, bolo aj premietanie krátkeho filmu „Čehovická oáza“ v druhý deň konferencie, v ktorom bol zdokumentovaný realizačný projekt územných systémov ekologickej stability.

„Biodiverzita poľnohospodárskej krajiny“ bola hlavnou témou druhého bloku prezentácii. Príspevky boli zamerané na štúdium biodiverzity a sledovanie faktorov, ktoré majú vplyv na zmeny biodiverzity najmä pri poloprírodných biotopoch ako sú lúky, pasienky, sekundárne hole, nelesná drevinová vegetácia, ktoré predstavujú ostrovy biodiverzity nielen z hľadiska druhovej bohatosti rastlín, ale aj ako biotopy pre vtáctvo a poľovnú zver. Zastavenie poklesu biodiverzity je aj predmetom návrhov a opatrení v rámci integrovaného manažmentu poľnohospodárskej krajiny a implementácie agroenvironmentálnych programov.

Agroenvironmentálne programy predstavujú významný nástroj, ktorý môže ovplyvniť súčasný trend rozvoja a formovania vidieckej, prevažne poľnohospodársky využívanej krajiny. „Prínos agroenvironmentálnych programov k ochrane a manažmentu poľnohospodárskej krajiny, rozvoj vidieckych sídel“ boli obsahom tretieho a zároveň záverečného prednáškového bloku v rámci tohto vedeckého podujatia. Príspevky boli zamerané na hodnotenie agroenvironmentálnych programov ako nástroja ochrany a obnovy krajiny, ich potenciálny príspevok k ochrane a manažmentu poľnohospodárskej krajiny, ich význam pre zachovanie biodiverzity nelesných biotopov a rozvojové možnosti vidieckych sídel (napr. lokalizácia líniových energetických zariadení ako obmedzenie rozvoja vidieckych sídiel, zvyšovanie biodiverzity poľnohospodárskej krajiny pomocou plantáží energetických plodín). Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník, zostavený zo všetkých prezentovaných príspevkov.

Súčasťou programu konferencie bola aj poldenná exkurzia, zameraná na spoznanie malokarpatskej vinohradnícko-historicko-rekreačnej krajiny v oblasti mesta Modra a jeho okolia. Účastníci exkurzie sa oboznámili s históriou a súčasnosťou rekreačnej oblasti Harmónia a vychádzková trasa ďalej viedla malebnými zákutiami poľnohospodárskej krajiny modranských vinohradov s výhľadom na mesto. Exkurzia bola ukončená návštevou miestneho vinára v typickej pivnici, ktorý nás oboznámil s históriou, tradíciami a súčasným stavom vinohradníctva v rámci Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu Ochrana a manažment nelesných biotopov v poľnohospodárskej krajine podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0135-06.

Dipl. Ing. Jana Špulerová, PhD.
Ústav krajinnej ekológie SAV
(Jana.Spulerova@savba.sk)

Účastníci konferencie

 

Vinohradnícka krajina v okolí Modry

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  

Administrácia ENSAV:
1. Slovenská akadémia vied
Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
2. Journaliste-Studio (v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov SSN)
Pošta 4, P. O. BOX 82, 840 00 Bratislava; Tel./fax: 02/65423721; e-mail:

Do rubrík „slov.-angl.“ sa budú prijímať príspevky z inštitúcií v slovenčine a súčasne aj v angličtine na e-mail adresu: . Za anglický text zodpovedá autor príspevku.
Obsah môže byť voľne šíriteľný iba pre informačné a edukačné účely.